Carl Waters, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, KontrolTek

Kontroltek – darparwr datrysiadau atgyweiriadau diwydiannol sydd â’i bencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dechreuodd Kontroltek fasnachu â 7 o weithwyr yn 2012. Maent yn awr yn cyflogi 66 o bobl ac fe’u cydnabuwyd fel un o’r 50 cwmni Twf Cyflym yn 2017. Maent yn un o lawer o sefydliadau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n gwneud eu gorau glas i gynnal busnes fel arfer yn yr adegau digynsail hyn.

Gwnaethom siarad â Carl Waters, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, am yr heriau y mae “cyfyngiadau symud” yr haint Coronafeirws yn eu golygu i Kontroltek:

Dywedodd Carl wrthym:

“Nid yw cynnal atgyweiriadau diwydiannol o gartref yn ymarferol, ac felly rydym wedi gorfod gwneud llawer o ymdrech i addasu’n gweithleoedd i hwyluso cadw pellter cymdeithasol a diogelwch y gweithwyr. Byddem fel arfer yn gweithio ar feinciau gwaith arbenigol mewn trefniant 2 wrth 2. Rydym yn dal i wneud hynny, OND yn awr rydym wedi mewnosod sgriniau dros dro i ddarparu amddiffyniad rhag cysylltiad â chydweithwyr. Yn ffodus, mae bod â’r fath bortffolio eang o gleientiaid ledled llu o sectorau wedi profi’n amhrisiadwy, gan fod rhai sectorau, cerbydau’n fwyaf nodedig, wedi crebachu, ond mae eraill ynni ffynnu. Gyda chontractau ledled bwydydd, pecynnu, deunyddiau fferyllol a chyfleustodau, i enwi dim ond ychydig, yn ogystal â’r GIG – y mae’r cyfan ohonynt wedi gweld y galw am wasanaethau’n cynyddu’n sylweddol yn y cyfnod hwn – rydym wedi bod yn ffodus o fod yn gallu cynnal ein busnes i fasnachu a rhoi ond y nifer lleiaf posibl o’n gweithwyr ar ffyrlo.”

Pan ofynnwyd iddo a oeddynt wedi cael y cyfle i ddefnyddio’u galluoedd cynhyrchu mewn ymateb i unrhyw un o’r ymgyrchoedd cenedlaethol am hanfodion yn ymwneud â’r haint Covid, roedd Carl yn falch o fod yn gallu nodi bod eu peirianwyr wedi gallu lawrlwytho manylebau dylunio cymeradwy ar gyfer masgiau, a’u cynhyrchu drwy ddefnyddio’u galluoedd printio 3 dimensiwn ar gyfer eu hysbyty lleol.

Ychwanegodd Carl,

“Roeddem wrth ein bodd o gael y cyfle a’r gallu i gyfrannu tuag at amddiffyn ein gweithwyr ysbytai sydd ar y rheng flaen. Byddwn yn parhau i wneud popeth y gallwn ei wneud i helpu’r frwydr leol yn erbyn y feirws hwn. Mae gennym dîm hynod o alluog sy’n gallu cymhwyso cywreinrwydd, doniau ac offer i ystod gyfan o ddatrysiadau. Rydym yn agored i bob awgrym a phosibilrwydd.”

O ran eu prentisiaethau a lleoliadau i raddedigion, fe gadarnhaodd Carl y gwnaed argraff dda ar Kontroltek gan mor dda roedd y gweithwyr neilltuol hyn yn ymdopi â’r newidiadau. Fe ychwanegodd:

“Mae’r bobl yn gorfod ymgymryd â mwy o orchwylion newydd, gyda llai o oruchwyliaeth yn y gwaith nag arfer, ac maent yn profi’n fwy na galluog i fod cystal â’r her. Gwnaed argraff dda arnom gan y mentergarwch a ddangoswyd a’u parodrwydd i ddysgu pethau newydd”.

O ran Emily Longden – person graddedig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a gyflogwyd ond ychydig o wythnosau cyn i gyfyngiadau symud Covid-19 ddechrau – fe ddywedodd Carl:

“Er gwaethaf y ffaith bod ei phrofiad o Kontroltek yn brin iawn, mae Emily yn profi i fod yn gaffaeliad mawr inni. Er nad yw hi’n gallu ymgymryd â’r rhaglen waith arfaethedig rŵan hyn, mae hi wedi bod yn brysur iawn gartref yn defnyddio’i sgiliau dadansoddol i broffilio’n cymysgedd o sectorau a chwsmeriaid ledled gwahanol ddemograffeg ranbarthol. Bydd y gwaith hwn yn profi’n amhrisiadwy maes o law i’n helpu i ffurfio strategaeth dwf a chanddi ffocws ar gyfer byd ar ôl yr haint Covid-19, ac rydym wrth ein bodd â’r cynnydd gwych y mae hi’n ei wneud.”

Gwnaethom hefyd siarad ag Emily Longden am yr heriau sydd yna yn sgil haint Covid-19 o fod yn berson Graddedig newydd sydd newydd ddechrau gweithio yn Kontroltek.

Dywedodd Emily wrthym:

“Fe ymunais â Kontroltek ar yr 16eg o Fawrth, roeddwn wedi cael pump i chwe diwrnod llawn, yr adeg roedd pobl eisoes mewn panig ynglŷn â choronafeirws. Roedd hi mor brysur ag y gallwch ei ddychmygu, ac roedd pawb yn ceisio cynllunio ymlaen llawn, gan wybod bod y feirws yn dod ac y gallem fod dan gyfyngiadau symud. Nid wyf byth wedi llwyddo i gyfarfod â’r holl bobl rwyf yn gweithio â nhw, ac os ydwyf wedi llwyddo, nid ydoedd yn fwy na ‘Helô’ yn ystod fy wythnos gyntaf.”

Er gwaethaf amser byr Emily yn y rôl cyn haint Covid-19, fe gafodd Emily y gorchwyl o brosiect a olygai fod gweithio o’i chartref o leiaf yn bosibilrwydd. Dywedodd Emily:

“Mae’r prosiect a roddwyd imi yn brosiect pwysig rwyf yn ddiolchgar amdano. Fe ddechreuais yn rhy ddiweddar i fod ar ffyrlo, a chan ein bod yn Ddiwydiant Allweddol, mae yna ddigonedd o hyd i’w wneud. Fe gefais y gorchwyl o gasglu a dadansoddi data am ein cwsmeriaid fel ein bod yn gallu ystyried sut rydym wedi treiddio ledled amrywiol sectorau diwydiannau a demograffeg ranbarthol. Mae’n wych gallu defnyddio fy sgiliau dadansoddi data a gallu ychwanegu gwerth. Fe gredaf y bydd y gwaith rwyf yn ei wneud yn awr yn hanfodol i fy nghwmni pan fo hyn i gyd wedi gostegu ychydig, sy’n dda o beth.”

Er gwaethaf yr amser byr y mae Emily wedi’i dreulio yn Kontroltek, roedd hi’n hapus iawn â’r cwmni ac yn llawn cyffro ynglŷn â rhagolygon y rôl yn y dyfodol. Ychwanegodd Emily:

“Rwyf yn teimlo’n llawn cyffro am y gwaith ac am yr hyn fydd gan y dyfodol inni, rydym yn gwmni allweddol, ac fe wn ein bod yn gysylltiedig â gwneud masgiau wyneb 3 dimensiwn i gynorthwyo’r GIG yn ystod y cyfnod hwn, sy’n fendigedig. Gan fy mod wedi bod yn canolbwyntio yn gyfan gwbl ar fy mhrosiect, ni wn ormodedd am beth mae pawb arall yn ei wneud y tu allan i gylch fy mhrosiect fy hun, ond rwyf yn awyddus i ddysgu. Byddwn yn dechrau cael galwadau dal i fyny ar Zoom yn o fuan, ac felly fe fydd hi’n dda cadw mewn cysylltiad â phobl. Y peth gwych yw eu bod yn ymddiried ynof i fwrw ymlaen â fy ngwaith, ac rwyf yn benderfynol o ad-dalu hynny drwy wneud y gorau un y gallaf.”

A hithau’n hapus â Chynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y broses recriwtio roedd hi wedi bod drwyddo a’r rôl newydd yn neilltuol, er gwaethaf y newidiadau sylweddol i’r ffyrdd o weithio yn y cyfnod byr oherwydd y feirws, fe ychwanegodd Emily:

“Rwyf yn byw i ffwrdd o Ben-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd ac yn gorfod gweithio o fy nghartref ond rwyf yn llawn cyffro ynglŷn â’r dyfodol. Rwyf yn gwirioneddol hoffi’r cwmni ac rwyf yn mwynhau gwaith y prosiect. A minnau ond newydd adael prifysgol yn eitha’ diweddar, rwyf yn hollol gadarn fy nghymhelliad i weithio’n galed yn y rôl hon. Gwelais y rôl neilltuol hon i raddedigion Prifddinas-Ranbarth Cymru yn cael ei hysbysebu ar-lein, ac rwyf yn credu bod y Cynllun yn beth gwych i gadw graddedigion Cymru yng Nghymru drwy’u cael i weithio mewn cwmni Cymreig. Rwyf yn gobeithio gwneud cynnydd yn Kontroltek cymaint â phosibl, a, gobeithio, dechrau ar fy nghymhwyster ILM cyn gynted â phosibl, hefyd.”

Other Case Studies

Gareth Davies – Knox & Wells Limited

Liz Knowles – Fulcrum Direct Limited