Robert Stevens

Hi, Robert ydw i a chwblheais fy ngradd Peirianneg Awyrenneg BEng (anrh) ym Mhrifysgol Cymru ym mis Mehefin 2021. Yn dilyn fy ngradd, gwnes gais am y Cynllun Venture Graddedigion dan ei enw newydd ac fe’m penodwyd yn llwyddiannus fel Graddedig Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Spire Renewables a dechreuais ar y 19 Gorffennaf 2021.

Mae’r Cynllun Venture Graddedigion yn “wych” ac mae wedi rhoi “cyfle amhrisiadwy i mi feithrin sgiliau, gwneud cysylltiadau, a thyfu fel gweithiwr proffesiynol”

Enw: Robert Stevens
O ble rwy’n dod: Stevenage
Prifysgol: Prifysgol De Cymru
Dyddiad Graddio: Mehefin 2021
Teitl Graddedig: Graddedig Ynni Adnewyddadwy
Dyddiad Dechrau: 19 Gorffennaf
Cyflogwr:Ynni Adnewyddadwy Spire
Enw’r Goruchwylydd: Ysanne Spicer

A wnaethoch chi gais am lawer o rolau neu gynlluniau i raddedigion? (os do, sawl un?)

“Fe wnes i gais am dair rôl i raddedigion, gan gynnwys y rôl hon gyda Spire Renewables. Bues i’n aflwyddiannus gyda’r ddau gais arall, ar ôl cwblhau tasgau asesu ar-lein.”

Beth oedd eich meddyliau/teimladau ynghylch gwneud cais am rolau/cynlluniau yn ystod pandemig?

“Roeddwn i’n nerfus am chwilio am swydd oherwydd fy mod i’n gwybod faint o raddedigion blaenorol yn 2020 oedd wedi cael trafferth, ac am gyfnod troais fy ffocws oddi wrth rolau graddedigion oherwydd hyn, gan gredu nad oeddwn i’n ddigon cystadleuol i gael lle ar gynllun i raddedigion.”

Beth a’ch denodd at y Cynllun Venture Graddedigion?

“Fel rhywun sydd wedi byw yng Nghymru am y 6 blynedd diwethaf, roeddwn bob amser yn awyddus i gyfrannu’n gadarnhaol at economi leol Cymru a pharhau i weithio yng Nghymru. Rhoddodd y cysyniad o gynllun gyda chymorth fwy o hyder i mi wrth wneud cais i gwmni.”

Sut bu eich profiad o wneud cais am y Cynllun Venture Graddedigion yn ystod pandemig?

“Ar-lein bu fy nghyfweliad, a phob cyswllt â chynllun graddedigion P-RC,. Roedd y cyfathrebu’n effeithiol ac roeddwn yn teimlo fy mod yn cael fy annog a’m cefnogi drwy gydol y broses.”

Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun?

“Rwy’n awyddus i ddatblygu fy sgiliau a’m portffolio proffesiynol yn ystod fy nghyfnod ar gynllun sgiliau graddedig P-RC. Y swydd gyntaf hon yn gweithio mewn diwydiant proffesiynol yw’r ‘garreg gamu’ at yrfa bellach, felly rwy’n benderfynol o adeiladu ar y sgiliau peirianneg rwyf wedi’u dysgu yn y brifysgol.”

Oes unrhyw beth y byddech yn ei ddweud wrth eraill sy’n ymgeisio am y cynllun?

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais am le ar y cynllun graddedigion P-RC i gwblhau cais. Rwy’n credu’n gryf mai dim ond gwastraffu cyfleoedd ydych chi pan na chyflwynwch chi eich hun, ac y gall P-RC gynnig swydd gyntaf werthfawr ac anodd ei chael i chi mewn diwydiant.”

Un frawddeg i grynhoi eich profiad o Gynllun Venture Graddedigion…

“Cyfle amhrisiadwy i feithrin sgiliau, creu cysylltiadau, a thyfu fel gweithiwr proffesiynol.”

Un gair i grynhoi eich profiad o Gynllun Venture Graddedigion…

“Arbennig!”

Sut mae eich rôl newydd? Ac, a yw wedi rhagori ar eich disgwyliadau?

“Mae fy rôl fel hyfforddai graddedig wedi rhoi’r her roeddwn i’n ysu amdani i mi, lle rwy’n datblygu’n gyson ac yn cael y cyfle i ddysgu mewn lleoliadau dan do ac yn yr awyr agored. Rwyf wedi mwynhau’n arbennig y cyfle i fynd allan i safleoedd a gweld y dechnoleg rwy’n gweithio arni ar waith, ac i gwrdd â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n helpu i fynd â dyluniad o’r cysyniad i’r gosodiad.”

Other Case Studies

Alex Hopkins – MSc Human Resource Management

Laura Coombs – Renewable Energy Trainee at Spire Renewables