Quantum Advisory

Mae Quantum Advisory, gyda’n prif swyddfa yng Nghaerdydd, yn ymgynghoriaeth gwasanaethau ariannol annibynnol sy’n darparu gwasanaethau pensiwn a budd-dal gweithwyr sy’n seiliedig ar atebion i gyflogwyr, ymddiriedolwyr ac aelodau cynllun. Rydym yn ymfalchïo yn y gwaith o ddatblygu ac uwchsgilio staff. Rydym yn caniatáu i raddedigion ddatblygu eu sgiliau ac ennill y profiad a’r cymwysterau […]

Carl Waters, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, KontrolTek

Kontroltek – darparwr datrysiadau atgyweiriadau diwydiannol sydd â’i bencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dechreuodd Kontroltek fasnachu â 7 o weithwyr yn 2012. Maent yn awr yn cyflogi 66 o bobl ac fe’u cydnabuwyd fel un o’r 50 cwmni Twf Cyflym yn 2017. Maent yn un o lawer o sefydliadau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n gwneud eu […]

Athensys

Mae Athensys, a ffurfiwyd yn 2019, yn gwmni technoleg yng Nghaerdydd sydd â chenhadaeth syml – i wella’r broses o gyflawni projectau mawr ar y cyd. Gyda phrofiad helaeth a meddalwedd arloesol, mae Athensys yn galluogi timau masnachol mewn sefydliadau mawr ac adrannau’r llywodraeth i gydymffurfio’n well â’u rhwymedigaethau cytundebol a chael mwy o werth […]

Michael Bailey, Rheolwr Gwybodaeth Busnes, Bron Afon

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd? Roedd ychydig o brif resymau dros ystyried y Cynllun Graddedigion. Y cyntaf oedd cost. Fel gyda phopeth ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am ffyrdd o gadw costau i lawr fel y gallwn wario arian lle mae ei angen. Roedd defnyddio Cynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth […]

Rhiannon Newell, Swyddog Adnoddau Dynol Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd? I gael mynediad at gronfa ehangach o ymgeiswyr sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth gywir ar gyfer ein cyfleoedd i raddedigion. I gael mynediad at arbenigedd Tîm P-RC Argaeledd y cymhwyster SARh a chymorth rhwydwaith gan gohort PDC. Pam dylai busnesau eraill ystyried cymryd graddedigion trwy […]

Phil Stephenson, Syrfëwr Datblygu Graddedigion Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Beth a’ch denodd at gynllun graddedigion P-RC? Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn cynyddu fy ngwybodaeth. Gobeithio y bydd cynyddu fy ngwybodaeth yn helpu i ddatblygu fy ngyrfa. Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod ar y cynllun? Roeddwn yn gobeithio deall sut i ragori fel arweinydd o fewn fy nghyfyngiadau a sut […]

Gethin Worgan, Rheolwr Cyffredinol, FSEW

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC?  Mae FSEW yn Ddosbarthwr Nwyddau Rhyngwladol ac yn delio â llawer o wledydd ledled y byd. Gan fod gan Brifysgol Caerdydd sylfaen myfyrwyr amrywiol a argymhellir yn fawr, roeddem yn teimlo mai dyna’r lle i droi i ddod o hyd i unigolion talentog i ymuno â’n […]

Chris Hodge, Uwch Bartner Busnes – Recriwtio, Pobl

Pam penderfynoch chi gymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion P-RC? Mae gan y cynllun rwydwaith sefydledig mewn cronfa fawr barod o ymgeiswyr. Felly roedd Pobl yn gwybod mai dyma fyddai’r unig ffynhonnell y byddai ei hangen arnom i ddod o hyd i’r bobl iawn ar gyfer ein rolau. Pam dylai busnesau eraill ystyried groesawu graddedigion atynt […]