Hysbysiad Preifatrwydd

Pam ein bod yn rhoi’r hysbysiad hwn i chi

Nod Cynllun Graddedigion Prifddinas Ranbarth Caerdydd (PRC) yw cynnig cyfleoedd cyflogaeth, cymwysterau a rhwydweithio i chi.

Mae Cynllun Graddedigion PRC yn eiddo i ac yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Caerdydd sy’n gweithredu fel y rheolwr data wrth brosesu eich gwybodaeth bersonol, felly caiff eich data ei brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Pholisïau Diogelu Data Cyngor Caerdydd.

Mae Cynllun Graddedigion PRC yn ddibynnol ar eich caniatâd i brosesu eich data personol er mwyn cynnig y gwasanaethau yr ydych wedi dewis eu derbyn.

Mae’r hysbysiad hwn, felly, wedi’i greu i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut yr ydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm ag ef, a’r dulliau diogelu sydd yn eu lle i’w amddiffyn.

Pa ddata personol sydd gennym a sut yr ydym yn ei gael

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch er mwyn gallu cynnig y gwasanaethau recriwtio sydd ar gael trwy’r Wefan i chi. Gall y data personol a gasglwn amdanoch gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i;

 • Gwybodaeth adnabod megis Enw a Chyfeiriad
 • Manylion cyswllt megis E-bost a Rhif Ffôn
 • Gwybodaeth ymgeisio gan gynnwys Profiad Gwaith, Addysg, Gwybodaeth Ategol, Data Anabledd a Gwybodaeth Geirdaon
 • Gwybodaeth Anabledd – mae hyn er mwyn hwyluso eich presenoldeb mewn canolfannau asesu a chyfweliadau os oes angen

Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol

Byddwn yn defnyddio eich data personol i’n helpu ni wrth roi’r gwasanaethau i chi yr ydych wedi cytuno eu derbyn.Gallai hyn gynnwys prosesu eich data personol ar gyfer rhai neu bob un o’r dibenion canlynol;

 • Cynnig gwasanaethau recriwtio a rhwydweithio i chi
 • Cysylltu â chi ynghylch cyfleoedd, canolfannau asesu a chyfweliadau.
 • Gwirio eich cynnydd yn ystod ac wedi’r cynllun
 • Asesu cymhwysedd ar gyfer ein gwasanaethau
 • At ddibenion ystadegol
 • At ddibenion marchnata (dim ondos ydym wedi cael eich caniatâd).
 • Sefydliadau y gallwn rannu eich gwybodaeth â hwy

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei rhannu ar sail cydsyniad â Sefydliadau perthnasol sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion PRC. Mae hyn yn ein galluogi i gefnogi sefydliadau â’u prosesau recriwtio a’ch helpu chi ar eich siwrne cyflogaeth.

Caiff gwybodaeth ei rhannu hefyd â sefydliadau sy’n cynorthwyo i gynnal y canolfannau asesu y gallech fod yn eu mynychu er mwyn eich helpu i fynd ymlaen i gam nesaf y broses.

Mae sefydliadau sydd yn cymryd rhan yng Nghynllun Graddedigion PRC yn newid yn rheolaidd, fodd bynnag bydd eich data ond yn cael ei rannu lle bo’n berthnasol ac angenrheidiol ar sail eich caniatâd felly byddwch yn ymwybodol â phwy y rhennir eich data personol cyn i hyn ddigwydd.

Am ba hyd y byddwn yn cadw’r data

Bydd Cynllun Graddedigion PRC yn cadw eich data gyhyd ag sydd ei angen i fodloni unrhyw ofynion deddfwriaethol ac ymrwymiadau o ran gwasanaeth i chi.Mae hyn yn cynnwys pan na fyddwch yn derbyn y gwasanaeth mwyach er mwyn ein cynorthwyo ag ymholiadau yn y dyfodol.

Ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi llwyddo i ennill lle gydag un o gyflogwyr Cynllun Graddedigion PRC, byddwn yn dal eich data am gyfnod o flwyddyn er mwyn dal gwybodaeth ynghylch eich cynnydd yn y lleoliad.Wedi’r cyfnod hwn, bydd eich data personol yn cael ei wneud yn ddienw at ddibenion ystadegol.

Ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cydsynio i gael eu paru â swyddi newydd, byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod o 6 mis.

Caiff pob data personol ei ddinistrio yn ddiogel yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.

Eich Hawliau

Fel pwnc data, mae gennych nifer o hawliau yn gysylltiedig â’ch data personol. Mae hyn yn cynnwys;

 • Hawl mynediad
 • Hawl i’w gywiro
 • Hawl i’w ddileu
 • Yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon yn gysylltiedig â phrosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodir isod. Mae gennych hefyd yr hawl i gofnodi cwyn yn ymwneud â’n gweithgareddau prosesu gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wneud hynny trwy’r wefan isod neu eu llinell gymorth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau neu gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  neu drwy eu llinell gymorth 03031231113.

Cysylltu â Ni

Am ragor o wybodaeth ar sut y byddwn yn prosesu eich data, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data ar y manylion isod am wybodaeth bellach.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethiant Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk

Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl o ran prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Swyddog Diogelu Data yn ysgrifenedig. ​​​

Diweddaru’r hysbysiad hwn

Gallwn ddiweddaru’r hysbysiad hwn yn achlysurol. Pan fyddwn yn gwneud hyn byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a’r dyddiadau y daw’r newidiadau i rym.

Gradcore – 20.05.2020

Bydd eich data personol yn cael ei brosesi yn ôl Deddf Diolegu Data 2018. Trwy ddarparu ni gyda’ch cydsyniad, bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei rhannu gyda Gradcore. I ddarganfod mwy o wybodaeth ar sut mae Gradcore yn brosesi eich data gallwch ymweld y rhybudd preifatrwydd Gradcore.

Mae gennych chi’r hawl i dynnu’n nôl eich cydsyniad ar unrhyw adeg.