Sut mae Prentisiaethau’n esblygu i ail-lunio ein sylfaen sgiliau

Diweddariad yr hydref gan Leigh Hughes Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol P-RC

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn unigryw, gan herio economi Cymru i barhau â’i hymrwymiad i ailsgilio ac uwchsgilio’r gweithlu ar draws llawer o sectorau. Yn yr ail ran hon o Ddiweddariad tair rhan o’r Hydref, mae Cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Leigh Hughes, yn rhannu gyda ni ei bersbectif ei hun ar sut mae ‘economi-COVID’ y ddau chwarter diwethaf wedi effeithio ar un o gonglfeini dysgu sgiliau ar gyfer y dyfodol yn Ne-ddwyrain Cymru – y rhaglenni Prentisiaeth.

“Byddai’n hawdd meddwl bod y pandemig wedi dinistrio darpariaeth a’r nifer sy’n manteisio ar brentisiaethau – ond nid yw hynny’n wir” meddai Leigh. “Pan darodd COVID, fe wnaethon ni’n siŵr bod pob sector wedi gwneud asesiad effaith; ac yn wir, roedd rhai rhagfynegiadau’n rhagweld gostyngiadau o hyd at 90% yn y nifer sy’n manteisio ar brentisiaethau. Y newyddion da yw nad yw’r gostyngiadau wedi bod mor ddifrifol â hynny – ac mewn rhai mannau, fel Coleg Caerdydd a’r Fro, mae’r niferoedd wedi aros ar y trywydd iawn neu hyd yn oed wedi cynyddu.”

“Sicrhau bod prentisiaid ar y rhaglenni presennol yn cwblhau eu hardystiad.”

Y tu hwnt i’r newydd-ddyfodiaid, mae Leigh hefyd yn gweld ymrwymiad cryf gan gyflogwyr i’r bobl hynny sydd eisoes wedi dechrau eu prentisiaethau.

“Rydym yn gweld ffocws gwirioneddol ar sicrhau bod prentisiaid ar y rhaglenni presennol yn cwblhau eu hardystiad.” Mae hynny’n cynnwys ymestyn rhai rhaglenni i asesu cymwyseddau; ac ar lefel fwy macro ymyriad a buddsoddiad cadarnhaol iawn gan Lywodraeth Cymru, drwy’r rhaglen Ysgolion, Sgiliau a Swyddi gwerth £40m. Felly, bu gostyngiad cyffredinol yn y nifer sy’n manteisio ar Brentisiaethau, ond nid yw’r ffigur yn agos at y rheiny yr oedd pawb yn eu hofni yn gynharach eleni.”

“Cyfres lawn o Brentisiaethau sy’n gallu cystadlu â llwybrau gradd.”

Mae Leigh hyd yn oed yn fwy gobeithiol wrth drafod y tri model Prentisiaethau a Rennir yn y Sectorau Adeiladu, Gweithgynhyrchu Uwch a Chreadigol, y mae pob un ohonynt yn datblygu’n dda.

“Mae’r rhaglen Aspire A&M sy’n cael ei rhedeg gan Flaenau Gwent eisoes yn tyfu ac yn esblygu – gan ehangu Prentisiaeth Gymeradwy A&M a bellach yn dechrau gweithio gyda’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

“Mae’r cyflymder y mae hyn wedi datblygu yn drawiadol – gyda SPTS, IQE a Catapult yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol mewn ymdrech tîm go iawn. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn fyw erbyn mis Medi 2021, fel rhan o weledigaeth fwy i ddatblygu hyn yn Brentisiaeth Uwch ac yna Brentisiaeth i Raddedigion – gan greu cyfres lawn o Brentisiaethau yn y pen draw sy’n gallu cystadlu â llwybrau gradd. Mewn gwirionedd, rydym yn adeiladu ecosystem a all gyflenwi’r dalent sydd ei hangen ar glwstwr Lled-ddargludyddion o’r radd flaenaf, gan fwydo’r gadwyn gyflenwi leol yn ogystal â gwasanaethu marchnad fyd-eang werthfawr.”

“P’un ai’r Sector Lled-ddargludyddion neu Greadigol ydyw, rydym yn adeiladu ecosystem sy’n cyflenwi’r dalent, yn bwydo’r gadwyn gyflenwi leol – ac yn gwasanaethu marchnad fyd-eang.”

Mae Leigh hefyd yn gweld cyfle enfawr i drosglwyddo sgiliau, tyfu arbenigedd newydd a chreu cyfleoedd newydd yn Sector Creadigol Cymru.

“Rydym yn gwybod bod Disney, Netflix ac Amazon wedi archebu stiwdios Elstree a Pinewood yn Lloegr am yr 8-10 mlynedd nesaf. Ychydig iawn o le stiwdio yn y DU sydd ar ôl – felly mae hwn yn gyfle enfawr i sector creadigol Cymru dyfu’n gynt, drwy’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd ar gael gennym ym Mae Caerdydd a thrwy Gynghrair Sgrin Cymru.

“Mae gennym eisoes yr ecosystem yn ei lle – y cyrsiau AU/AB, y crefftwyr, y ‘popeth’. Mae angen i ni godi ein proffil a’r ymwybyddiaeth ehangach o’r cyfle anhygoel hwn; ac rydym ar fin gwneud hynny drwy ymgyrch sy’n arddangos yr amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu yn y sector creadigol, yn ogystal â dangos rhai o’r llwyddiannau llwyddiannus niferus a gyflwynwyd eisoes gan y Diwydiannau Creadigol yma yng Nghymru.”

Yn nhrydedd ran ein diweddariad 3 rhan o’r hydref ar waith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, bydd Leigh yn manylu ar y cydweithio a’r arloesi sylweddol sy’n cael eu dangos gan ddarparwyr busnes, addysg, llywodraeth a hyfforddiant yn Ne-ddwyrain Cymru eleni.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Related Articles

Gallwch nawr Fentro’r Iaith Gymraeg

Pam ddylai’r ganolfan sgiliau Venture fod y lle i fynd ar gyfer cyflogwyr P-RC…

Sut y gall cyflogwyr sicrhau’r graddedigion gorau o 13 Medi – yn gyflym, yn fedrus ac am ddim.