Sut y gall cyflogwyr sicrhau’r graddedigion gorau o 13 Medi – yn gyflym, yn fedrus ac am ddim.

Mae 13 Medi 2021 yn ddyddiad pwysig i gyflogwyr o bob maint a sector ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd PR-C – gyda lansiad y ‘Fenter Graddedigion’, y gwasanaeth recriwtio graddedigion ailgynllunedig ac adfywiedig a ddarperir am ddim i unrhyw sefydliad yn Ne Ddwyrain Cymru, gan y tîm recriwtio graddedigion mewnol arbenigol ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.

 

Mae’r cynllun graddedigion ailstrwythuredig yn cynnig gwasanaeth symlach, hawdd ei ddefnyddio a phenodol iawn i gyflogwyr – gan ddileu’r heriau logistaidd a’r buddsoddiad mewn adnoddau a all fod yn rhwystr mawr sy’n atal llawer o fusnesau bach a chanolig a mentrau mwy rhag denu’r graddedigion gorau.

 

Gwasanaeth recriwtio symlach, hawdd ei ddefnyddio, wedi’i dargedu’n dynn a hynod benodol, a ddarperir gan dîm arbenigol ymroddedig 

 

“Rydym wedi ailwampio’r cynllun yn llwyr ac wedi adeiladu darpariaeth hyd yn oed yn fwy targedig a phenodol yn seiliedig ar fodel carfan, a fydd yn rhedeg fel tair rhaglen ar wahân drwy gydol y flwyddyn, gyda’r rhaglen gyntaf yn dechrau’r mis hwn” esbonia Geraldine O’Sullivan, Swyddog Datblygu Graddedigion ac aelod o’r tîm Menter ymroddedig ym P-RC.

 

“Mae’r garfan gyntaf yn agor i gyflogwyr ymuno â’r rhaglen ar 13 Medi a bydd yn parhau ar agor tan 17 Hydref. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn gweithio’n agos gyda’r cyflogwr ar y rôl neu’r rolau y mae angen iddynt eu llenwi – yna byddwn yn creu’r disgrifiad swydd, yn hysbysebu’r swyddi gwag ac yn cynnal proses gyfweld dau gam sy’n cynnwys cyfweliadau fideo strwythuredig a ddilynir gan ganolfan asesu ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd â’r cymwyseddau a’r ymddygiadau i fodloni manyleb y swydd a chyd-fynd â’r diwylliant. O’r fan honno, byddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr a ddewiswyd yn ofalus i’r cyflogwr ddewis o’u plith yn ystod y cam cyfweld terfynol.  Mae’r holl broses yn para llai na thri mis o’r dechrau i’r diwedd –  ac mae’r cyfan am ddim.

 

 

 

Dylai cyflogwyr siarad â ni nawr os ydynt am ymuno

â’r garfan gyntaf hon ym mis Medi

 

Mae strwythur y Fenter Graddedigion wedi’i adeiladu ar waith ymchwil manwl gyda nifer o brifysgolion ac amrywiaeth o ddiwydiannau, gan fireinio’r ffordd orau bosibl o nodi’r unigolyn graddedig ‘cywir’ ar gyfer y ‘rôl gywir’ – gyda’r holl broses wedi’i hanelu at sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r holl randdeiliaid.

 

Mae’r tîm wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod y graddedigion sy’n gwneud cais am y rolau yn cael profiad cadarnhaol iawn fel ymgeiswyr, a fydd yn cynnwys adborth adeiladol ar bob cyfle – gydag unrhyw raddedigion nad ydynt yn dod o hyd i rôl erbyn diwedd y garfan yn cael eu cynnwys mewn cronfa dalent yn awtomatig, yn barod i gael eu paru ag unrhyw rôl addas sy’n codi, yn gyflym ac effeithlon.

 

“Rydym yn hynod gyffrous am Fenter Graddedigion a’r hyn y bydd yn ei wneud i gyflogwyr ac ymgeiswyr graddedig’ meddai Nicola Somerville Pennaeth Busnes Newydd a Thwf Cynhwysol ar gyfer PRC. Bydd yn gwella’r canlyniadau i bawb yn y rhanbarth – a byddwn yn annog unrhyw gyflogwr sy’n awyddus i sicrhau’r talentau gorau i gysylltu â ni ar unwaith a dod yn rhan o’r garfan gyntaf hon.”

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Related Articles

Bŵtcamps Venture yn rhoi Hwb i Yrfaoedd mewn Technoleg

Y Diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru

Dod â Chreadigrwydd i Seiberddiogelwch gyda Graddedigion Venture