INFUSE – Gwasanaethau Arloesol yn y Dyfodol

Buddsoddi mewn Rhaglenni sgiliau’r Sector Cyhoeddus

Mae Infuse yn rhaglen arloesi ac ymchwil a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a gynlluniwyd i gefnogi’r 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael gafael ar sgiliau, dulliau ac offer newydd i wella eu gallu i arloesi.   Mae’r rhaglen yn gydweithrediad rhwng Cyngor Sir Fynwy (yn Arwain), Prifysgol Caerdydd, Y Lab, Nesta, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r deg awdurdod lleol y mae’r rhanbarth yn eu cynnwys.

Mae Infuse yn rhaglen 3 blynedd sy’n seiliedig ar gyfleoedd i fynd i’r afael â chwestiynau bywyd go iawn, wedi’u hysgogi gan yr heriau mwyaf a wynebir gan ein rhanbarth.  Dwy thema allweddol y byddwn yn mynd i’r afael â nhw yw CYFLYMU DATGARBONEIDDIO a DATBLYGU CYMUNEDAU CEFNOGOL. Bydd rhai o’r pynciau posibl y byddwn yn eu harchwilio o fewn y themâu hyn yn cynnwys pethau fel sut mae dod yn garbon niwtral? sut mae gorfodi a mesur effaith ein newidiadau? sut mae darparu ein gwasanaethau orau mewn byd ar ôl Covid? a sut mae helpu ein cymunedau i ddod yn fwy cefnogol?

Mae’r rhaglen hon yn rhedeg ochr yn ochr â’n gweithgarwch Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Cymru sydd wedi’i gynllunio i gynnig cyllid ar gyfer atebion i heriau a allai ddeillio o’r rhaglen Infuse.

Sut mae’r Rhaglen yn gweithio?

Bydd 4 derbyniad yr un yn para am gyfnod o 6 mis. Bydd y dysgu’n cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o 3 mis o sesiynau addysgiadol neu “labordai” fel y cyfeirir atynt yn fwy cyffredin.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Y Lab Addasu – cefnogi gweithwyr i ddylunio a chyflwyno arbrofion sy’n profi atebion a allai gael eu haddasu ar gyfer problemau rhanbarth.
  • Y Lab Caffael – cefnogi gweithwyr i ddysgu, datblygu a phrofi prosesau a dulliau newydd ar gyfer caffael cynhyrchion a gwasanaethau arloesol sy’n arwain at well canlyniadau i bobl sy’n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau yn erbyn y ddau faes thematig.
  • Y Lab Data – cefnogi gweithwyr i gasglu, rheoli, dadansoddi, deall a gwneud defnydd mwy effeithiol o ddata wrth wneud penderfyniadau.

a 3 mis arall o arbrofi a phrofi syniadau mewn swyddi dydd presennol a gefnogir gyda hyfforddi a mentora drwy gydol y rhaglen i sicrhau bod gan bob cyfranogwr, erbyn diwedd y rhaglen, yr hyder a’r gallu i roi’r sgiliau newydd ar waith yn y byd go iawn.

Mae’r rhaglen yn gyfle gwych i’n gweithwyr yn y sector cyhoeddus ddysgu arfer gorau gan rai o’r meddyliau mwyaf chwim yn Ewrop, adeiladu rhwydweithiau newydd sy’n cydweithio â chydweithwyr o bob rhan o’r rhanbarth, meithrin sgiliau newydd a chael amgylchedd diogel i’w profi ynddo. Yn y pen draw, mae’n ymwneud â datblygu’r dewrder i roi cynnig ar syniadau newydd, cael cymorth ymarferol i archwilio a phrototeipio ac adeiladu gwydnwch personol i ddysgu o fethiannau a thyfu fel unigolion a gwella’r cyfraniadau priodol a wnawn i gyd.

Ceisiadau

Mae’r Rhaglen ar waith, gan ddechrau ym mis Mai gyda ‘Carfan Alffa’ – grŵp o 20 o weithwyr o bob rhan o’r rhanbarth sydd wedi gwirfoddoli i ffurfio’r nifer derbyniad cyntaf.

Bydd ceisiadau ar gyfer Carfan 1 yn cau ar 13 Medi a bydd y garfan yn dechrau ar 1 Hydref 2021.

Os hoffech fod yn rhan o raglenni yn y dyfodol a helpu i lunio’r dyfodol er gwell, cysylltwch â ni yn Infuse@monmouthshire.gov.uk.

Cyfres Podlediadau

Mae cyfres podlediadau wedi’i chynllunio i gefnogi’r rhaglen. Mae’r gyfres sain, a gynhelir gan Dr Jane Lynch o Brifysgol Caerdydd, yn edrych yn ddyfnach ar yr heriau cymdeithasol sy’n wynebu Cymru heddiw drwy siarad ag arbenigwyr blaenllaw mewn llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus.

Gallwch wrando ar y podlediadau yma:

Infuse: y podlediad – Pennod 1 – Kellie Beirne (google.com)

Infuse: y podlediad – Pennod 2 – Datgarboneiddio gyda Dr Muhammad Irfan (google.com)

Infuse: y podlediad – Pennod 3 Caffael gyda Richard Dooner (google.com)

Infuse: y podlediad – Pennod 4 Cefnogi Cymunedau gyda Jane Hutt AS (google.com)