Meistr Seiber

Rhaglen seiberddiogelwch uwch a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â PwC i baratoi gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch o’r radd flaenaf sy’n barod i’w cyflogi y mae galw amdanynt gan sefydliadau ledled y byd.  Gyda chymorth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae 15 o leoedd a ariennir yn llawn yn cael eu cynnig i fyfyrwyr MSc mewn Seiberddiogelwch a Thechnoleg ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Rhaglen MSc unigryw yw hon sy’n cynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau technegol gwerthfawr iawn a llwybr clir i yrfa lwyddiannus ym maes cyffrous seiberddiogelwch sy’n prysur ddatblygu.

Nodweddion Arbennig y cwrs

  • Fe’i datblygwyd gan ymchwilwyr seiberddiogelwch o safon ryngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â’r Tîm Hacio Moesegol a Seiberddiogelwch yn PwC.
  • Mae’n cynnig mynediad i ymchwil arloesol ac arfer diwydiant – gyda chyfleoedd i ddysgu ganymchwilwyr seiberddiogelwch a gydnabyddir yn rhyngwladol ac arbenigwyr technegol PwC, trwy gymorth cwrs ac arweiniad grŵp ac un-i-un.
  • Mae’n rhoi cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth ddamcaniaethol, dealltwriaeth uwch a sgiliau ymarferol trwy weithio ar broblemau bywyd go iawn yn labordy seiberddiogelwch a gwyddor fforensig y brifysgol sydd o safon ryngwladol.
  • Mae’n rhoi cyfle i ddefnyddio’r offer a’r dechnoleg ddiweddaraf – yr holl offer meddalwedd, profion treiddio a fforensig sydd eu hangen trwy gydol y rhaglen.

Pam mae Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn buddsoddi yn y rhaglen hon?

  • Mae’n hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth ar draws y llywodraeth, addysg uwch a byd diwydiant ac mae’n gwyro oddi wrth fodelau dysgu traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth trwy ddod â chynghorwyr busnes, arbenigwyr a diwydianwyr blaenaf y byd at ei gilydd gan gyfuno hynny â sylfaen ymchwil gref ac arbenigedd mewn addysgu a dysgu.
  • Mae’n canolbwyntio ar barodrwydd am waith, gan ymgorffori addysgu a dysgu o fewn fframwaith ar gyfer datrys problemau yn y byd go iawn a datblygiad yn y swydd.
  • Mae’n helpu i adeiladu cronfa dalent er mwyn ennill enw da ar gyfer de-ddwyrain Cymru fel y lle i recriwtio talent seiber sy’n barod ar gyfer byd diwydiant – a’r lle i fusnesau seiberddiogelwch gychwyn ac ehangu.
  • Mae gweithio gyda PwC yn rhoi glasbrint i fusnesau eraill yn y rhanbarth ei ddilyn, gan weithio gyda ni a datblygu, addasu a mireinio’r model.
  • Mae’n helpu i osod y map llwybr ar gyfer datblygu sgiliau mewn clystyrau eraill.

Am fwy o wybodaeth – Astudiwch Seiberddiogelwch (caerdydd.ac.uk)