Eisiau cyflogi graddedig?

Mynediad at y dalent orau

Yn Venture byddwn yn cefnogi eich busnes drwy gydol y broses recriwtio ac yn cynnig cyfleoedd marchnata ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Beth mae'r cynllun yn ei gynnig?

Mae ein gwasanaethau am ddim a byddwn yn eich cefnogi drwy gydol y broses gyfan, gan eich helpu i arbed costau ac amser, yn ogystal â dewis y graddedigion mwyaf medrus a thalentog sy’n cyfateb i ofynion eich swydd.

Dyfyniadau Cyflogwyr

Dim gwaith papur diangen, dim prosesau hirwyntog...

Astudiaethau Achos

Gemma Clissett – Lovell Partnerships

Sam O’Neill – Clifton Private Finance

Cwestiynau Cyffredin gan Gyflogwyr

Gall graddedigion weithio mewn ystod eang o feysydd; gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, cynhyrchion fferyllol a gwyddorau bywyd, peirianneg, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, rheoli prosiectau (mae'r rhestr yn mynd ymlaen!) Os ydych yn teimlo bod gennych rôl a allai fod yn addas ar gyfer myfyriwr graddedig, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn helpu.

Cyhyd â bod eich busnes angen iddi wneud. Er ein bod yn argymell o leiaf 6 mis.

I fod yn gymwys, rhaid i'ch busnesau fod:

  • O fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru - Blaenau Gwent;  Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg)
  • Cyflogwr sy'n recriwtio myfyriwr graddedig am y tro cyntaf neu'n recriwtio myfyriwr graddedig mewn maes newydd o'ch busnes
  • Cyflogwr o’r sector preifat, cyhoeddus neu ddielw. Mae’r cynllun ar agor i fusnesau o bob sector a diwydiant - yn amrywio o sefydliadau cenedlaethol mawr i BBaChau a  microfusnesau sy’n tyfu

Cyfrifoldeb y cyflogwr yw talu'r myfyriwr graddedig drwy gydol ei gyflogaeth.