Denu a datblygu graddedigion i yrru llwyddiant eich busnes

Recriwtio, datblygu a chadw'r dalent raddedig sy'n iawn i chi...

Ymgysylltu a meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent i gyflawni eich uchelgeisiau.
Hyrwyddwch yn bwerus y cyfleoedd gwaith sydd gennech yn eich menter.
Cael eich gweld fel cyflogwr cynhwysol o ddewis, wedi'i adeiladu ar gyfer llwyddiant parhaus.

Sut bydd ein cynllun yn eich helpu chi?

Fel rhan annatod o genhadaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflawni potensial pobl a sefydliadau ar draws De-ddwyrain Cymru, mae Venture yn darparu rhaglen recriwtio a datblygu graddedigion unigryw a fydd yn cymryd eich menter i’r lefel nesaf. 

Dyfyniadau Cyflogwyr

Datrysiad talent graddedigion effeithiol, effeithlon a syml

Astudiaethau Achos

Vanessa Leynshon – eTeach

Carl Waters, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, KontrolTek

Cwestiynau Cyffredin gan Gyflogwyr

Pa feysydd o'm busnes allai fod yn gymorth i raddedigion?

Gall graddedigion weithio mewn ystod eang o feysydd; gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, cynhyrchion fferyllol a gwyddorau bywyd, peirianneg, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, rheoli prosiectau (mae’r rhestr yn mynd ymlaen!) Os ydych yn teimlo bod gennych rôl a allai fod yn addas ar gyfer myfyriwr graddedig, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn helpu.

Am ba hyd y byddai sefyllfa'r graddedigion yn para?

Cyhyd â bod eich busnes angen iddi wneud. Er ein bod yn argymell o leiaf 6 mis.

Pa fath o sefydliadau sy’n gymwys?

I fod yn gymwys, rhaid i’ch busnesau fod:

  • O fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru – Blaenau Gwent;  Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Sir Fynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg)
  • Cyflogwr o’r sector preifat, cyhoeddus neu ddielw. Mae’r cynllun ar agor i fusnesau o bob sector a diwydiant – yn amrywio o sefydliadau cenedlaethol mawr i BBaChau a  microfusnesau sy’n tyfu
Pwy sy'n cyflogi'r myfyriwr graddedig?

Cyfrifoldeb y cyflogwr yw talu’r myfyriwr graddedig drwy gydol ei gyflogaeth.