At sylw graddedigion!

Dewch o hyd i’ch rôl berffaith i raddedigion ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda chymorth gan Gynllun Venture Graddedigion!

Cofrestrwch Nawr!

Cael gwybod y munud y daw swyddi ar gael a dysgwch fwy am ein gweithdrai graddedigion sydd ar ddod trwy gofrestru yma.

Cyflymwch eich gyrfa fel Graddedig Venture

Fel Graddedig Venture, byddwn yn eich helpu i gymryd eich cam cyntaf ar yr ysgol yrfa - a chael eich swydd ddelfrydol.

Cysylltwch â chyflogwyr o safon a chyfleoedd lefel graddedig cyfredol sy'n eich ysgogi a'ch cyffroi

Gweithdai profiad wedi'u teilwra i'ch helpu i ddeall eich cryfderau a llwyddo yn y broses Graddedigion Venture

Sicrhewch yrfa hir gyda'n rhaglen sgiliau addysgiadol

Cefnogaeth a digwyddiadau parhaus, fel rhan o gymuned Graddedigion Venture - wedi ymrwymo i'ch lles a'ch dilyniant

Aelodaeth unigryw o rwydwaith byd-eang o fentoriaid busnes sy'n arwain y diwydiant i'ch helpu i ffynu yn eich gyrfa

Ymunwch â'n cymuned Graddedigion Venture nawr!

Rydym am i chi elwa ar waith diddorol, heriol a gwerth chweil sy’n eich galluogi i ddysgu a symud ymlaen yn barhaus yn eich gyrfa.

Dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr uchelgeisiol o safon mewn amrywiaeth eang o sectorau, gan gynnwys y rhai sy’n arwain y ffordd ym maes trawsnewid digidol a thechnoleg, cynaliadwyedd, arloesi a chreadigedd.

Mae ein partneriaid gyflogwyr yn rhannu ein gwerthoedd o annog cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac maent wedi ymrwymo i’ch cydnabod am bwy ydych chi a’r hyn y gallwch ei gynnig.

Dyfyniadau Graddedigion

Pam Dinas-ranbarth Caerdydd?

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ddigon o gyfleoedd i Venture Graddedigion . Mae’n llawn rhagolygon gyrfa gwych ac mae rhesymau diddiwedd dros fyw a gweithio yn y rhanbarth, gan gynnwys costau byw cymharol isel, amgylchedd arbennig, a bywyd bywiog o ran digwyddiadau gyda chyfoeth o weithgareddau a digwyddiadau ar garreg eich drws, sy’n gwneud De Cymru yn lle perffaith i’w alw’n gartref.

Costau Byw cyfartalog;
gallai arbed rhywfaint o arian i chi!

Yn ôl canfyddiadau ABC Finance Limited (2017), cyfartaledd costau byw blynyddol yng Nghymru oedd £22,018, o'i gymharu â £30,898 (cyfartaledd Llundain) a £25,766 (cyfartaledd y DU). Canfuwyd hefyd bod Caerdydd a Chasnewydd ymhlith yr ardaloedd sydd â’r 5 incwm uchaf ar ôl gwariant blynyddol y cartref.

Amgylchoedd arbennig;
Llawer gormod i sôn amdanynt!

Gyda digonedd o barciau, tirnodau hanesyddol a thraethau dim ond 'tafliad carreg i ffwrdd' cewch gyfleoedd diddiwedd i archwilio beth sydd ar garreg eich drws. Mae'r cyfan gennym, o gestyll ac amgueddfeydd, y Big Pit a'r Morglawdd a digon o barciau cenedlaethol a thrysorau cudd yn aros i chi eu darganfod!

Digwyddiadau Cyffrous a
Gweithgareddau Diddiwedd

Beth bynnag sy’n enyn eich diddordeb, gall, a bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu ar ei gyfer. I'r rhai sy'n dwlu ar chwaraeon, p'un a’ch bod chi'n cymryd rhan neu'n hoffi gwylio, mae'r cyfan gennym o Athletau i Sorbio! Os ydych chi'n chwilio am fywyd nos bywiog neu am gyfle i ymlacio, mae gennym ddigonedd o leoliadau cerddoriaeth, bwytai a gwestai sba! Dewch yn aelod gweithgar o’ch cymuned (newydd). Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn amrywiol ac yn llawn gweithgareddau diwylliannol i chi gymryd rhan ynddynt!

Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion

Bydd Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion yn cynnig cymorth wrth i’w graddedigion lywio ceisiadau ac asesiadau ar gyfer swyddi graddedigion. Bydd y 4 Prifysgol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cefnogi eu graddedigion yn benodol i gynllunio a pharatoi ar gyfer y Cynllun Venture Graddedigion.

Cwestiynau Cyffredin gan Raddedigion

Croesewir pob cefndir gradd oni bai bod y cyflogwr gwneud cais arbennig. Caiff graddedigion a swyddi eu paru yn ôl y wybodaeth a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd gan y graddedig i'w cynnig i'r busnes

Na, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofyniad am y swydd benodol, rydych yn gymwys i wneud cais.

Bydd ystod eang o swyddi interniaeth yn dibynnu ar anghenion busnesau – gallai hyn amrywio o rôl marchnata digidol mewn busnes o 10 o weithwyr i reoli prosiectau mewn cwmni o 200 o weithwyr.

Bydd, bydd tair carfan y flwyddyn.

Oes. Gofynnir i bob ymgeisydd am ddogfennaeth yn cadarnhau ei hawl i weithio yn y ganolfan asesu. Ni ellir cynnig swydd i chi heb hyn. Am fwy o wybodaeth ewch i gov.uk/legal-right-to-work-in-the-uk

Gan fod y swyddi wedi'u lleoli mewn gwahanol safleoedd yn y rhanbarth, disgrifir unrhyw broblemau o ran mynediad yn yr hysbysebion swyddi. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer swyddi ac yn eich annog i ddatgelu unrhyw anableddau ar eich ffurflen gais. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol.

Er ein bod yn annog defnydd o'r Gymraeg ar y cynllun lle bo modd, dim ond os yw'r cyflogwr yn nodi hyn ar y disgrifiad swydd y gallwn dderbyn ceisiadau yn Gymraeg.

Mae'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) yn Gorff Dyfarnu Rhyngwladol y mae ei gymwysterau'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Rydym wedi gwrando ar gyflogwyr ac yn cydnabod bod Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn sgiliau hanfodol i'n Venture Graddedigion eu datblygu. Rydym yn cydweithio â Phrifysgol De Cymru i gyflwyno'r cymhwyster ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Bydd Venture Graddedigion hefyd wedi'u cofrestru gydag ILM drwy gydol eu cwrs (hyd at 12 mis).

Os nad ydych yn llwyddiannus mewn rôl, gallwch yn bendant wneud cais am swydd arall. Rydym yn gweithio gyda llawer o gyflogwyr, a fydd i gyd â gofynion gwahanol, a byddem yn eich annog i wneud cais am swydd arall. Os oes angen cymorth pellach arnoch neu os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â ni.