At sylw graddedigion!

Dewch o hyd i’ch rôl berffaith i raddedigion ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda chymorth gan Gynllun Venture Graddedigion!

Byddwch y cyntaf i wybod pan gaiff swyddi graddedigion eu cyhoeddi

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am rôl fel rhan o'r Cynllun Venture Graddedigion a hoffech gael gwybod pan aiff y rolau'n fyw, gallwch nodi eich diddordeb ar y wefan hon. Aiff y don nesaf o rolau yn fyw o 17 Hydref.
Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn diweddariadau ar ôl i chi adael y brifysgol, rhowch eich cyfeiriad e-bost personol.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dewch yn Venture Graddedigion

Mae Venture Graddedigion yn cysylltu graddedigion talentog a gweithgar fel chi eich hun, gyda busnesau uchelgeisiol o gwmpas y Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Mae ar agor i bob graddedig sy’n edrych i weithio yn y ranbarth, os ydych:

  • Wedi hastudio yn y Prifddinas Ranbarth Caerdydd ac eisiau aros yma
  • Wedi ei fagu yn y ranbarth ac eisiau dod nôl
  • Yn edrych am her cyffrous, newydd a diweddar mewn rhanbarth llwyddiannus

Rydyn ni’n gallu helpu CHI wrth ddarparu cyfleoedd sydd wedi’u chreu i herio a chyffro chi wrth i chi dechrau eich gyrfa graddedig. Gyda cyfleoedd ar gael i raddedigion o bob cefndir gradd, ar draws amrywiaeth o sectorau mewn nifer o fusnesau o wahanol maint, gall eich swydd perffaith bod yn ond un clic i ffwrdd…

Manteision Cymryd Rhan yng Nghynllun Venture Graddedigion

Ar ôl cwblhau Cynllun Venture Graddedigion, byddwch yn cael datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a’ch rhagolygon gyrfa, tra’n:

Cael mynediad at gyflogaeth lefel gradd â thâl (cyflog rhwng £18,000 ac £20,000 ar gyfartaledd)

Derbyn cymorth uniongyrchol yn ystod eich interniaeth

Dod yn rhan o garfan unigryw

Cael y cyfle i gwblhau cymhwyster proffesiynol y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) sy’n cael ei ariannu’n llawn a’i ddarparu gan Brifysgol De Cymru, gydag aelodaeth ILM AM DDIM tra byddwch ar y cwrs (hyd at 12 mis).

Derbyn aelodaeth 12 mis AM DDIM ar gyfer GlobalWelsh (cynllun mentora byd-eang a llwyfan cymunedol sy'n cysylltu'r arweinydd busnes a’r myfyriwr graddedig gyda phobl a mentoriaid o bob cwr o'r byd).

Dyfyniadau Graddedigion

Pam Dinas-ranbarth Caerdydd?

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ddigon o gyfleoedd i Venture Graddedigion . Mae’n llawn rhagolygon gyrfa gwych ac mae rhesymau diddiwedd dros fyw a gweithio yn y rhanbarth, gan gynnwys costau byw cymharol isel, amgylchedd arbennig, a bywyd bywiog o ran digwyddiadau gyda chyfoeth o weithgareddau a digwyddiadau ar garreg eich drws, sy’n gwneud De Cymru yn lle perffaith i’w alw’n gartref.

Costau Byw cyfartalog;
gallai arbed rhywfaint o arian i chi!

Yn ôl canfyddiadau ABC Finance Limited (2017), cyfartaledd costau byw blynyddol yng Nghymru oedd £22,018, o'i gymharu â £30,898 (cyfartaledd Llundain) a £25,766 (cyfartaledd y DU). Canfuwyd hefyd bod Caerdydd a Chasnewydd ymhlith yr ardaloedd sydd â’r 5 incwm uchaf ar ôl gwariant blynyddol y cartref.

Amgylchoedd arbennig;
Llawer gormod i sôn amdanynt!

Gyda digonedd o barciau, tirnodau hanesyddol a thraethau dim ond 'tafliad carreg i ffwrdd' cewch gyfleoedd diddiwedd i archwilio beth sydd ar garreg eich drws. Mae'r cyfan gennym, o gestyll ac amgueddfeydd, y Big Pit a'r Morglawdd a digon o barciau cenedlaethol a thrysorau cudd yn aros i chi eu darganfod!

Digwyddiadau Cyffrous a
Gweithgareddau Diddiwedd

Beth bynnag sy’n enyn eich diddordeb, gall, a bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu ar ei gyfer. I'r rhai sy'n dwlu ar chwaraeon, p'un a’ch bod chi'n cymryd rhan neu'n hoffi gwylio, mae'r cyfan gennym o Athletau i Sorbio! Os ydych chi'n chwilio am fywyd nos bywiog neu am gyfle i ymlacio, mae gennym ddigonedd o leoliadau cerddoriaeth, bwytai a gwestai sba! Dewch yn aelod gweithgar o’ch cymuned (newydd). Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn amrywiol ac yn llawn gweithgareddau diwylliannol i chi gymryd rhan ynddynt!

Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion

Bydd Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion yn cynnig cymorth wrth i’w graddedigion lywio ceisiadau ac asesiadau ar gyfer swyddi graddedigion. Bydd y 4 Prifysgol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cefnogi eu graddedigion yn benodol i gynllunio a pharatoi ar gyfer y Cynllun Venture Graddedigion.

Cwestiynau Cyffredin gan Raddedigion

Croesewir pob cefndir gradd oni bai bod y cyflogwr gwneud cais arbennig. Caiff graddedigion a swyddi eu paru yn ôl y wybodaeth a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd gan y graddedig i'w cynnig i'r busnes

Na, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofyniad am y swydd benodol, rydych yn gymwys i wneud cais.

Bydd ystod eang o swyddi interniaeth yn dibynnu ar anghenion busnesau – gallai hyn amrywio o rôl marchnata digidol mewn busnes o 10 o weithwyr i reoli prosiectau mewn cwmni o 200 o weithwyr.

Bydd, bydd tair carfan y flwyddyn.

Oes. Gofynnir i bob ymgeisydd am ddogfennaeth yn cadarnhau ei hawl i weithio yn y ganolfan asesu. Ni ellir cynnig swydd i chi heb hyn. Am fwy o wybodaeth ewch i gov.uk/legal-right-to-work-in-the-uk

Gan fod y swyddi wedi'u lleoli mewn gwahanol safleoedd yn y rhanbarth, disgrifir unrhyw broblemau o ran mynediad yn yr hysbysebion swyddi. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer swyddi ac yn eich annog i ddatgelu unrhyw anableddau ar eich ffurflen gais. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol.

Er ein bod yn annog defnydd o'r Gymraeg ar y cynllun lle bo modd, dim ond os yw'r cyflogwr yn nodi hyn ar y disgrifiad swydd y gallwn dderbyn ceisiadau yn Gymraeg.

Mae'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) yn Gorff Dyfarnu Rhyngwladol y mae ei gymwysterau'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Rydym wedi gwrando ar gyflogwyr ac yn cydnabod bod Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn sgiliau hanfodol i'n Venture Graddedigion eu datblygu. Rydym yn cydweithio â Phrifysgol De Cymru i gyflwyno'r cymhwyster ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Bydd Venture Graddedigion hefyd wedi'u cofrestru gydag ILM drwy gydol eu cwrs (hyd at 12 mis).

Os nad ydych yn llwyddiannus mewn rôl, gallwch yn bendant wneud cais am swydd arall. Rydym yn gweithio gyda llawer o gyflogwyr, a fydd i gyd â gofynion gwahanol, a byddem yn eich annog i wneud cais am swydd arall. Os oes angen cymorth pellach arnoch neu os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â ni.