Cyngor ar Lenwi’r Ffurflen Gais

Mae’n hanfodol eich bod yn cyfeirio at bob cymhwysedd o’r disgrifiad swydd yn rhan ‘Gwybodaeth Ategol’ y Ffurflen Gais sy’n ateb pob un o’r meini prawf Hanfodol a Dymunol. Dylech ddefnyddio enghreifftiau penodol, gan gyfeirio at brofiad gwaith, cyflogaeth, gweithgareddau allgyrsiol, ac unrhyw brofiad arall sy’n berthnasol yn eich barn chi.

Bydd cyfeirio at bob un agwedd ar y Meini Prawf Hanfodol a Dymunol yn golygu bod eich cais yn fwy tebygol o lwyddo a bod ar y rhestr fer ar gyfer canolfan asesu neu gyfweliad.

I’ch helpu i lunio eich atebion, ystyriwch ddefnyddio’r canlynol:

Sefyllfa, Tasg, Gweithredu, Canlyniad

Bydd ystyried y rhain yn eich helpu i strwythuro eich ateb:

  • Sefyllfa – Rhowch ddisgrifiad cryno o’r enghraifft neu’r sefyllfa yr oeddech chi ynddi.
  • Tasg – Eglurwch yn gryno natur y dasg / problem / gweithgaredd dan sylw.
  • Gweithredu – Eglurwch beth wnaethoch chi i wneud gwahaniaeth, gan amlygu’r sgiliau a ddefnyddioch chi.
  • Canlyniadau – Rhowch ddisgrifiad o’r canlyniad – canlyniad cadarnhaol gobeithio, a’r hyn a ddysgoch o’r profiad.

Enghraifft – Sgiliau Cyfathrebu

Os byddwn yn ystyried yr elfennau hyn a’u cymhwyso i ‘Sgiliau Cyfathrebu’, mae’r atebion enghreifftiol canlynol yn dangos disgwyliadau’r Swyddogion Datblygu Graddedigion sy’n llunio rhestr fer o’ch cais.

  • Rwy'n deall y bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol ar gyfer y swydd sydd hefyd yn sgil rwy'n ymfalchïo ynddo ynghyd â sgiliau gwrando gwych.
  • Adborth: Dim cyd-destun, Dim tystiolaeth.

  • Fel myfyriwr, roeddwn yn rhan o’r gymdeithas dringo creigiau o fewn Undeb y Myfyrwyr. Cefais rôl y swyddog marchnata a'r dasg oedd recriwtio aelodau newydd yn ystod Ffair y Glas. Datblygais ddeunydd ar ffurf llyfrynnau a chynnwys ar-lein a oedd yn esbonio hwyl a manteision y gamp wych hon, gan ddefnyddio delweddau gweledol a geiriau. Yn 2018 ychwanegwyd 10 myfyriwr at ein haelodaeth gyffredinol.
  • Adborth: Gallai fod wedi cysylltu'r enghraifft yn fwy penodol â'r sgil sy'n cael ei ddangos.

  • Fel myfyriwr israddedig, byddai angen i mi yn aml roi cyflwyniadau o flaen fy nghyfoedion a'm darlithydd ar fy Ngradd Fathemateg; byddai hyn yn gofyn i mi ddefnyddio ystod o sgiliau cyfathrebu. Roedd un cyflwyniad o'r fath o fewn ein modiwl sgiliau proffesiynol yn gofyn i mi ymchwilio i sector gyrfa a fyddai o ddiddordeb i raddedigion Mathemateg. Dewisais diogelwch crypto, oherwydd roeddwn yn teimlo na fyddai fy nghyfoedion yn ymwybodol ohono. Yn ffodus, roedd gen i aelod o'r teulu yn gweithio yn y maes hwnnw felly roeddwn i'n gallu siarad â hi’n anffurfiol dros y ffôn. Rhoddodd manylion cyswllt bobl eraill i fi y bu'n gweithio gyda nhw, felly cysylltais i â nhw ar-lein drwy Linkedin a chasglu gwybodaeth drwy gyfres o negeseuon e-bost a negeseuon preifat; Fe wnes i gynnal lefel fwy proffesiynol o iaith ac roeddwn bob amser yn ofalus i wirio fy negeseuon e-bost cyn eu hanfon. Yna cyflwynais nifer o sleidiau ar fy nghanfyddiadau i fy nghyfoedion, gan sicrhau bod rhai o'r termau technegol a ddangosais mewn perthynas â'r rôl yn cael eu trafod mewn termau 'lleyg' i helpu fy nghyfoedion. Mae’n rhaid bod fy sgiliau cyfathrebu wedi llwyddo o ran y cyflwyniad oherwydd cefais radd dda, ond cefais fy ngwahodd ar ôl hynny i gymryd rhan mewn sesiwn rhagflas gan y bobl yr oeddwn i wedi siarad â nhw yn broffesiynol.
  • Adborth: Ychydig yn hir efallai, gan ei fod wedi dangos enghreifftiau lluosog o gyfathrebu

Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion

Bydd Gwasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion yn cynnig cymorth wrth i’w graddedigion lywio ceisiadau ac asesiadau ar gyfer swyddi graddedigion. Bydd y 4 Prifysgol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cefnogi eu graddedigion yn benodol i gynllunio a pharatoi ar gyfer y Cynllun Venture Graddedigion.