Graduate Business Development Manager - Yoello

Location
Cardiff
Application Deadline
12/02/2023
Salary
25k/year - 25k/year

Where can a graduate do the business, as a Business Development Manager? 

 

If you’re a graduate who wants to become an outstanding Business Development Manager, say ‘ello to Yoello.

 

We’re the fast-paced fintech startup on a global mission to disrupt the payment industry, and we’re building a Sales team right now, offering you the chance to jump into a multi-award-winning startup that’s revolutionising retail and hospitality - using your energy and personality to push boundaries through our pioneering mobile payment platform that’s connecting businesses and customers in a whole new way.

 

We have already expanded globally since our UK launch in 2020. We continue to grow into new markets, with ever-ingenious product developments. And we’d love you to join the journey - enjoying a role that offers exceptional training (including mentorship from our leadership team) and outstanding rewards …

 

Learning. Delivering. Developing. Succeeding … 

 

You’ll be both a thinker and a doer, a business generator and relationship manager: building trusted connections with owners and managers in hospitality, retail and many other types of industry.

 

It’s a role where you’ll pursue new accounts with a relentless enthusiasm, identifying any obstacles to potential sales, working your way around them - and making sure that your new accounts are properly ‘integrated’, managing your customer’s journey into the expert hands of our internal teams. 

 

Day-to-day, that will mean generating leads through telephone calls, emails, door knocking, networking and following up on referrals - negotiating and closing deals, managing the ‘go live’ of your customer accounts, enjoying the freedom to pursue every avenue to win customer hearts and minds; and maintaining a CRM system to accurately show your results and progress.

  

Do you have what it takes to be a Yoeller?  

 

You don’t need any specific degree discipline to join our team - we’re more interested in you as a person and personality.

 

You’re friendly and sociable Graduate, confident and self-motivated - and a fast-learner.  A genuine entrepreneurial spirit, excited about the thought of working both as part of a team and on your own initiative - passionate about reaching monthly goals and being the best you can be, with an organised and flexible approach to managing a workload and getting the desired results. You will also need to have a full UK driver's licence for this role.

 

Bring us those qualities and our training will do the rest - as part of a team that will challenge and support you, in equal measure.

 

Enjoy the rewards of your success

 

In addition to the fantastic opportunity to become a valued team member in a fast-growing UK tech company, you’ll also enjoy:

 

●     A base salary of £25,000 + uncapped generous commission

●     Car allowance

●     Employee Share Scheme

●     25 days’ holiday + Bank Holidays.

●     An extra day off for your birthday!

●     Pension Scheme.

●     High-quality mentoring from your leadership team.

●     Annual company events.

 

 

Come and be the business

 

Come and be the best Graduate Business Development Manager you can be - apply now! Please note that this job is an immediate start and Graduates not graduating until summer 2023 will not be considered.

 

 

As an equal opportunities employer, Yoello is committed to the equal treatment of all current and prospective employees and does not condone discrimination on the basis of age, disability, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race or ethnicity, religion or belief, gender identity, or marriage and civil partnership.

 

We aspire to have a diverse and inclusive workplace and strongly encourage suitably qualified applicants from a wide range of backgrounds to apply and join our business.

 


 

Rheolwr Datblygu Busnes Graddedig x 5 – Yoello


[Caerdydd (Cardiff) + 25k/blwyddyn (25k/year)


Ble gall myfyriwr graddedig wneud y busnes, fel Rheolwr Datblygu Busnes?

Os ydych chi wedi graddio ac eisiau bod yn Rheolwr Datblygu Busnes rhagorol, dywedwch ‘ello wrth Yoello.

Ni yw'r cwmni technoleg ariannol cyflym ar genhadaeth fyd-eang i aflonyddu’r diwydiant talu, ac rydym yn adeiladu tîm Gwerthu ar hyn o bryd, gan gynnig y cyfle i chi neidio i mewn i fusnes newydd sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n chwyldroi’r diwydiannau manwerthu a lletygarwch – gan ddefnyddio eich egni a'ch personoliaeth i wthio ffiniau trwy ein platfform talu ffôn symudol arloesol sy'n cysylltu busnesau a chwsmeriaid mewn ffordd hollol newydd.

Rydym eisoes wedi ehangu’n fyd-eang ers ein lansiad yn y DU yn 2020. Rydym yn parhau i dyfu i farchnadoedd newydd, gyda datblygiadau cynnyrch bythol ddyfeisgar. A byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â’r daith – gan fwynhau rôl sy’n cynnig hyfforddiant eithriadol (gan gynnwys mentora gan ein tîm arwain) a gwobrau rhagorol…


Dysgu. Cyflawni. Datblygu. Llwyddo…

Byddwch yn feddyliwr ac yn wneuthurwr, yn gynhyrchydd busnes ac yn rheolwr perthnasoedd: gan feithrin cysylltiadau dibynadwy â pherchnogion a rheolwyr mewn lletygarwch, manwerthu a llawer o fathau eraill o ddiwydiant.

Mae'n rôl lle byddwch chi'n dilyn cyfrifon newydd gyda brwdfrydedd di-baid, gan nodi unrhyw rwystrau i werthiannau posibl, gweithio'ch ffordd o'u cwmpas - a gwneud yn siŵr bod eich cyfrifon newydd wedi'u 'integreiddio' yn gywir, gan reoli taith eich cwsmer i ddwylo arbenigol ein timau mewnol.

O ddydd i ddydd, bydd hynny'n golygu mynd ar drywydd cyfleoedd posibl trwy alwadau ffôn, e-byst, curo drysau, rhwydweithio a dilyn i fyny ar atgyfeiriadau - negodi a chau bargeinion, rheoli 'mynd yn fyw' eich cyfrifon cwsmeriaid, mwynhau'r rhyddid i ddilyn pob llwybr i ennill calonnau a meddyliau cwsmeriaid; a chynnal system CRM i ddangos eich canlyniadau a'ch cynnydd yn gywir.


Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i fod yn Yoellwr?

Nid oes angen unrhyw ddisgyblaeth gradd benodol arnoch i ymuno â'n tîm - mae gennym fwy o ddiddordeb ynoch chi fel person a phersonoliaeth.

Rydych chi'n gyfeillgar ac yn gymdeithasol, yn hyderus ac yn llawn cymhelliant - ac yn ddysgwr cyflym. Ysbryd entrepreneuraidd gwirioneddol, yn llawn cyffro wrth feddwl am weithio fel rhan o dîm ac ar eich liwt eich hun - yn angerddol am gyrraedd nodau misol a bod y gorau y gallwch fod, gydag ymagwedd drefnus a hyblyg at reoli llwyth gwaith a chael y canlyniadau a ddymunir.

Dewch â'r rhinweddau hynny atom a bydd ein hyfforddiant yn gwneud y gweddill - fel rhan o dîm a fydd yn eich herio a'ch cefnogi mewn mesur cyfartal.

 

Mwynhewch y gwobrau o'ch llwyddiant

Yn ogystal â’r cyfle gwych i ddod yn aelod gwerthfawr o dîm mewn cwmni technoleg sy’n tyfu’n gyflym yn y DU, byddwch hefyd yn mwynhau:

·      Cyflog sylfaenol o £25,000 + comisiwn hael heb ei gapio

·      Lwfans car

·      Cynllun Cyfranddaliadau Gweithwyr

·      25 diwrnod o wyliau + Gwyliau Banc.

·      Diwrnod ychwanegol i ffwrdd ar gyfer eich pen-blwydd!

·      Cynllun Pensiwn.

·      Mentora o ansawdd uchel gan eich tîm arwain.

·      Digwyddiadau cwmni blynyddol


Dewch i fod y busnes

Dewch i fod y Rheolwr Datblygu Busnes gorau y gallwch fod - gwnewch gais nawr!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Ionawr 2023. Os cewch eich dewis, cewch eich gwahodd i ddiwrnod asesu a gynhelir yn ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd ar naill ai 17/1/23.


Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae Yoello wedi ymrwymo i drin yr holl weithwyr presennol a darpar weithwyr yn gyfartal ac nid yw’n goddef gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil neu ethnigrwydd, crefydd neu gred, hunaniaeth rhyw, neu briodas a phartneriaeth sifil.

Rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog yn gryf ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o gefndiroedd i wneud cais ac ymuno â'n busnes.Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to work in the UK indefinitely and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin