Graduate Sales Representative - Yoello

Location
Cardiff
Application Deadline
19/03/2023
Salary
20k/year - 22k/year

Yoello is a fast-growing fintech company that specializes in providing mobile payment solutions, connecting merchants and customers in the physical world and revolutionizing the way payments are made.


Following a UK launch in 2020, Yoello has already expanded globally and continues to expand rapidly into new markets and product developments. Yoello is a multi-award winning UK startup with eager expectations for exponential growth in the future. Yoello is one of the most exciting, multi-award winning startups in the UK and we’d love you to join our fast-growing team to help continue our journey.


Job role


We are looking for an enthusiastic and hard working Graduate Sales Development Rep to join our growing Yoello team. We have just moved into the beautiful, newly renovated Brunel House in Cardiff and we are looking for a full time, in office SDR to join our fast paced and exciting work environment. Sales Development Representative is someone who is responsible for generating new sales for the company, as well as providing excellent customer service to the clients. They will be responsible for generating potential leads, soliciting potential customers, facilitating sales and connecting customers with the right salesperson.


Job description


We are looking for a motivated Graduate Sales Development Representative to join our team! As a Sales Development Representative, you will be responsible for finding potential clients for our company and starting new relationships with interested clients, thus expanding our customer base. Duties and responsibilities


● Generating and qualifying new leads

● Developing and maintaining customer relationships

● Meeting and exceeding sales goals

● Initiating contact with potential customers through cold-calling

● Qualifying customers to ensure they are viable candidates

● Promoting products and services

● Delivering quality customer service

● Communicating with all levels of the organization

● Collaborating with sales executives to ensure the company’s goals and targets are met and maintaining an open channel of communication to maximize efficiency throughout the sales pipeline.

● Personal diary management


Requirements and qualifications


● Business, Sales, or related degree

● Excellent verbal and written communication skills

● Strong interpersonal skills

● Excellent customer service skills

● Strong organizational skills

● Excellent time management skills

● Ability to prioritize and manage multiple tasks

● Ability to work independently

● Ability to work in a fast-paced environment


Salary & benefits:


● Competitive base salary of £20,000 - £22,000

● Uncapped generous commission

● Employee share scheme

● 25 days holiday + bank holidays.

● Additional day off for your birthday!

● Pension Scheme

● High quality mentoring from our leadership team

● Annual company events


Cynrychiolydd Gwerthiant Graddedig

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: Yoello

Dyddiad Cau: 19/03/2023

Cyflog: 20k/blwyddyn – 22k/blwyddyn

 

Mae Yoello  yn gwmni fintech sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n arbenigo mewn darparu datrysiadau talu symudol, cysylltu masnachwyr a chwsmeriaid yn y byd ffisegol a chwyldroi'r ffordd y gwneir taliadau.

Yn dilyn lansiad yn y DU yn 2020, mae Yoello eisoes wedi ehangu’n fyd-eang ac yn parhau i ehangu’n gyflym i farchnadoedd a datblygiadau cynnyrch newydd. Mae Yoello yn fusnes newydd yn y DU sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd â disgwyliadau eiddgar am dwf esbonyddol yn y dyfodol. Mae Yoello yn un o’r busnesau newydd mwyaf cyffrous, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn y DU a byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â’n tîm sy’n tyfu’n gyflym i helpu i barhau â’n taith.


Y rôl

 

Rydym yn chwilio am Gynrychiolydd Datblygu Gwerthiant Graddedig brwdfrydig a gweithgar i ymuno â'n tîm Yoello sy'n tyfu. Rydym newydd symud i mewn i Dŷ Brunel hardd sydd newydd ei adnewyddu yng Nghaerdydd ac rydym yn chwilio am Gynrychiolydd Datblygu Gwerthiant llawn amser yn y swyddfa i ymuno â'n hamgylchedd gwaith cyflym a chyffrous. Mae Cynrychiolydd Datblygu Gwerthiant yn rhywun sy'n gyfrifol am gynhyrchu gwerthiannau newydd i'r cwmni, yn ogystal â darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'r cleientiaid. Byddant yn gyfrifol am gynhyrchu cyfleoedd posibl, ceisio cwsmeriaid posibl, hwyluso gwerthiant a chysylltu cwsmeriaid â'r gwerthwr cywir.

 


Disgrifiad swydd 


Rydym yn chwilio am Gynrychiolydd Datblygu Gwerthiant Graddedig brwdfrydig i ymuno â'n tîm! Fel Cynrychiolydd Datblygu Gwerthiant, byddwch yn gyfrifol am ddod o hyd i gleientiaid posibl ar gyfer ein cwmni a dechrau perthnasoedd newydd gyda chleientiaid sydd â diddordeb, gan ehangu ein cronfa cwsmeriaid.

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau:


● Cynhyrchu a chymhwyso cyfleoedd newydd

● Datblygu a chynnal perthnasau cwsmeriaid

● Bodloni a rhagori ar dargedau gwerthu

● Cychwyn cyswllt â darpar gwsmeriaid drwy alwadau diwahoddiad

● Cymhwyso Cwsmeriaid i sicrhau eu bod yn ymgeiswyr hyfyw

● Hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau

● Darparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel

● Cyfathrebu â phob lefel o'r sefydliad

● Cydweithio â swyddogion gwerthu i sicrhau bod nodau a thargedau'r cwmni'n cael eu cyrraedd a chynnal sianel gyfathrebu agored er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl drwy gydol y broses werthu.

● Rheoli dyddiadur personol


 

Gofynion a chymwysterau:


● Gradd Busnes, Gwerthiant, neu gysylltiedig

● Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol

● Sgiliau rhyngbersonol cryf

● Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol

● Sgiliau trefnu cryf

● Sgiliau rheoli amser rhagorol

● Y gallu i flaenoriaethu a rheoli tasgau lluosog

● Y gallu i weithio'n annibynnol

● Y gallu i weithio mewn amgylchedd cyflym

 


Cyflog a buddion:


● Cyflog sylfaenol cystadleuol o £20,000 - £22,000

● Comisiwn hael heb ei gapio

● Cynllun cyfranddaliadau gweithwyr

● 25 diwrnod o wyliau + gwyliau banc.

● Diwrnod ychwanegol i ffwrdd ar gyfer eich pen-blwydd!

● Cynllun Pensiwn

● Mentora o ansawdd uchel gan ein tîm arwain

● Digwyddiadau cwmni blynyddol


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin