Cyber Security Graduate - PureCyber

Location
Cardiff
Employer Name
PureCyber
Application Deadline
19/03/2023
Salary
24k/year - 24k/year

PureCyber is an established industry leader, providing a complete and unique range of 247 / 365 managed cyber security solutions for businesses of any size and sector, in any location around the world. Our mission is to strengthen business’s internal and external cyber security posture and resilience to attack, through our award-winning, innovative services and team.


Headquartered in brand new offices Cardiff, we are looking for a Cyber Security Graduate to join our Security Operations Centre to fulfil a key role within our wider Cyber Operations focussing on the security of clients and our own systems. As a SOC Analyst, you will be central to maximising the value of service provided to our clients, and our overall reputation as a leading provider of Cyber Security services.


Our culture


PureCyber is dedicated to developing a culture where everyone in our team feels inspired, valued and supported. We are inherently committed to our people and, are constantly looking at ways to keep that important link healthy, so everyone can benefit. We also believe in providing a working environment which allows everyone within the team to thrive; both in their role and as an individual. 


Every member of the PureCyber team has a voice, and the chance to make a real contribution to the growth and success of the organisation. We love to thrash out ideas around the table, explore creativity out of the confines of the normal office environment, and encourage challenge both internally and externally to help us continually improve. We invest a huge amount of time and energy into nurturing our team. By focussing on individual strengths, and by giving guidance & encouragement; our people are empowered to build a career and life of choice. 


About the role


You will join us in Blue Team, where we will create a personal development plan suited to your knowledge and experience which will include training on our platform. Once fully trained, you will:


·       Monitor, investigate and analyse event logs, systems and assets for malicious activity, abnormal behaviour, vulnerabilities, and security breaches.

·       Respond to security incidents and report to Level 2 SOC Analyst.

·       Carry out day to day maintenance of the SIEM technology stack.

·       Implement new security tools and assist the SOC Lead to improve the security of the system.

·       Create reports for clients highlighting issues & risks.

·       Use threat intelligence and IOCs to aid identification of a security incident.

·       Assist the Vulnerability Analyst to identify threats and develop new mitigations.


About you


You will be a Cyber Security Graduate, Computer Science Graduate or Technology Graduate with a keen interest in Cyber that wants to progress and learn within an SOC. You will be required to work a 12 hour 4 days on 4 days off shift pattern.


Your rewards


·       Starting salary of £24,000

·       Unlimited leave

·       Monthly wellbeing allowance 

·       Wolfy Points cash reward scheme

·       Access to medical & wellbeing services

·       Unlimited office snacks & drinks

·       Charitable & social support initiativesApply today with Venture Graduates! 

Dadansoddwr SOC– PureCyber

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: PureCyber

Dyddiad Cau: 12/03/23

Cyflog: 24k/blwyddyn

 

 

Mae PureCyber ​​yn arweinydd sefydledig o fewn y diwydiant, gan ddarparu ystod gyflawn ac unigryw o ddatrysiadau seiberddiogelwch 247 / 365 wedi'u rheoli ar gyfer busnesau o unrhyw faint a sector, mewn unrhyw leoliad ledled y byd. Ein nod yw cryfhau gwydnwch a strwythurau seiberddiogelwch mewnol ac allanol busnesau o dan ymosodiad, trwy ein gwasanaethau a’n tîm arloesol sydd wedi ennill gwobrau.


Gyda’n pencadlys mewn swyddfeydd newydd sbon yng Nghaerdydd, rydym yn chwilio am Raddedig Seiberddiogelwch i ymuno â’n Canolfan Gweithrediadau Diogelwch i gyflawni rôl allweddol yn ein Gweithrediadau Seiber ehangach gan ganolbwyntio ar ddiogelwch cleientiaid a’n systemau ein hunain. Fel Dadansoddwr SOC, byddwch yn ganolog i wneud y gorau o werth y gwasanaeth a ddarperir i'n cleientiaid, a'n henw da cyffredinol fel un o brif ddarparwyr gwasanaethau Seiberddiogelwch.Ein diwylliant


Mae PureCyber ​​yn ymroddedig i ddatblygu diwylliant lle mae pawb yn ein tîm yn teimlo eu bod yn cael eu hysbrydoli, eu gwerthfawrogi a'u cefnogi. Rydym yn ​​ymroddedig i’n pobl ac yn gyson yn edrych am ffyrdd o gadw’r cyswllt pwysig hwnnw’n iach, fel y gall pawb elwa. Rydym hefyd yn credu mewn darparu amgylchedd gwaith sy'n galluogi pawb o fewn y tîm i ffynnu; yn eu rôl ac fel unigolyn.

Mae gan bob aelod o dîm PureCyber ​​lais, a chyfle i wneud cyfraniad gwirioneddol i dwf a llwyddiant y sefydliad. Rydym wrth ein bodd yn trafod syniadau o amgylch y bwrdd, yn archwilio creadigrwydd y tu allan i gyfyngiadau amgylchedd arferol y swyddfa, ac yn croesawu her yn fewnol ac yn allanol i'n helpu i wella'n barhaus. Rydym yn buddsoddi llawer iawn o amser ac egni i feithrin ein tîm. Trwy ganolbwyntio ar gryfderau unigol, a thrwy roi arweiniad ac anogaeth; mae ein pobl yn cael eu galluogi i adeiladu gyrfa a bywyd o'u dewis.Am y rôl


Byddwch yn ymuno â ni fel Tîm Glas, lle byddwn yn creu cynllun datblygu personol sy'n addas i'ch gwybodaeth a'ch profiad a fydd yn cynnwys hyfforddiant ar ein platfform. Unwaith y byddwch wedi'ch hyfforddi'n llawn, byddwch yn:


·       Monitro, ymchwilio a dadansoddi logiau digwyddiadau, systemau ac asedau ar gyfer gweithgarwch maleisus, ymddygiad annormal, gwendidau, a thoriadau diogelwch.

·       Ymateb i ddigwyddiadau diogelwch ac adrodd i'r Dadansoddwr SOC Lefel 2.

·       Cynnal a chadw stac technoleg SIEM o ddydd i ddydd.

·       Gweithredu offer diogelwch newydd a chynorthwyo'r Arweinydd SOC i wella diogelwch y system.

·       Creu adroddiadau i gleientiaid yn amlygu materion a risgiau.

·       Defnyddio cudd-wybodaeth bygythiad ac IOCs i helpu i nodi digwyddiad diogelwch.

·       Cynorthwyo'r Dadansoddwr Agored i Niwed i nodi bygythiadau a datblygu mesurau lliniaru newydd.


Amdanat ti

 

Bydd gennych radd mewn Seiberddiogelwch, Cyfrifiadureg neu Dechnoleg gyda diddordeb brwd mewn Seiber sydd eisiau symud ymlaen a dysgu o fewn SOC. Bydd gofyn i chi weithio 12 awr y dydd, gyda phatrwm sifft 4 diwrnod ymlaen, 4 diwrnod i ffwrdd..


Eich Gwobrau


·       Cyflog cychwynnol o £24,000

·       Absenoldeb diderfyn

·       Lwfans lles misol

·       Cynllun gwobrwyo arian parod Wolfy Points

·       Mynediad at wasanaethau meddygol a lles

·       Byrbrydau a diodydd swyddfa diderfyn

·       Mentrau cymorth elusennol a chymdeithasol


Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion! 


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin