Graduate Software Developer - SNC Mission Systems UK

Location
Barry
Employer Name
Sierra Nevada Corporation
Application Deadline
19/03/2023
Salary
28k/year - 28k/year

Start your mission as a Graduate Software Developer with SNC Mission Systems UK

 

Sierra Nevada Corporation (SNC) is a trusted leader in solving the world’s toughest challenges through advanced engineering technologies in Space Systems, Commercial Solutions, and National Security and Defence. With applications including navigation and guidance, communication and surveillance systems, electronic warfare, aircraft systems and telemedicine.

 

Join our UK operations with SNC Mission Systems UK where we are the “go to” company in the UK for Tactical and Operational Communication Information Systems and services integration. We deliver the best of technologies and solutions to Defence and other areas of the UK Government from our base in St Athan, South Wales.

 

About the role

 

Our specialist team is growing, and this is an exciting time to be joining, as we design & develop advanced and new technologies for our customers. We are looking for a Graduate Software Developer / Application Developer who possesses a passion for pushing innovative and novel technologies to the limits. You will work within our team of talented engineers to design and build the next generation applications and plugins for autonomous systems, tactical communication interfaces and research projects.

 

You will benefit from a structured training plan delivered internally, whilst also being supported by Venture’s Career Accelerator Programme delivered in partnership with the University of South Wales

and Open University - giving you the essential ‘future-ready’ skills to succeed. Once fully trained within your role, your responsibilities will include:

 

 • Designing and building applications for integration into the company DevOps pipeline.
 • Collaborating with cross-functional teams to define, design, test and deliver new features and plugins for existing applications.
 • Working with 3rd party SDKs and APIs.
 • Unit-test coding for robustness, including edge cases, usability, and general reliability.
 • Bug fixing and improving application performance.
 • Discovering and implementing new technologies.

 

About you (criteria)

 

 • You will be a recent or soon to be Technology Graduate, Software Engineering Graduate, Computer Science Graduate or have a degree in a related subject.
 • You will have software development / programming experience, and ideally be experienced in one of the following: C++, Java, or Python.
 • Due to security reasons and the regulations within the industry that we operate in, we can only accept applications from candidates that have lived in the UK for at least 5 years. 

 

Your rewards

 

 • Starting salary of £28,000 (negotiable if you have post-graduate experience)
 • Hybrid working (3 days from home / 2 days office)
 • 10% annual bonus
 • 28 holidays + bank holidays
 • Cycle to work scheme
 • Electric car scheme
 • Private medical insurance
 • Income protection
 • Life insurance
 • Pension Scheme

 

 

Start your Software Development mission with us and apply with Venture Graduates today! 

Datblygwr Meddalwedd Graddedig

– SNC

 

Lleoliad: Sain Tathan

Cyflogwr: SNC

Dyddiad Cau: 20/03/2023

Cyflog: 28k/blwyddyn

 

 

 

 

 


Dechreuwch eich cenhadaeth fel Datblygwr Meddalwedd Graddedig gyda SNC Mission Systems UK

 

Mae Sierra Nevada Coporation (SNC) yn arweinydd dibynadwy wrth ddatrys heriau anoddaf y byd trwy dechnolegau peirianneg uwch mewn Systemau Gofod, Atebion Masnachol, a Diogelwch ac Amddiffyn Cenedlaethol. Gyda chymwysiadau gan gynnwys llywio ac arweiniad, systemau cyfathrebu a gwyliadwriaeth, rhyfela electronig, systemau awyrennau a thelefeddygaeth.

 

Ymunwch â’n gweithrediadau yn y DU gyda SNC Mission Systems UK lle ni yw’r cwmni o ddewis yn y DU ar gyfer Systemau Gwybodaeth Cyfathrebu Tactegol a Gweithredol ac integreiddio gwasanaethau. Rydym yn darparu’r technolegau a’r atebion gorau i’r Weinyddiaeth Amddiffyn a rhannau eraill o Lywodraeth y DU o’n canolfan yn Sain Tathan, De Cymru.

 

 

Am y rôl

 

Mae ein tîm arbenigol yn tyfu, ac mae hwn yn amser cyffrous i ymuno, wrth i ni ddylunio a datblygu technolegau uwch a newydd ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym yn chwilio am Ddatblygwr Meddalwedd / Datblygwr Cymwysiadau Graddedig sy'n meddu ar angerdd am wthio technolegau arloesol a newydd i'r eithaf. Byddwch yn gweithio o fewn ein tîm o beirianwyr dawnus i ddylunio ac adeiladu cymwysiadau ac ategion cenhedlaeth nesaf ar gyfer systemau ymreolaethol, rhyngwynebau cyfathrebu tactegol a phrosiectau ymchwil.

 

Byddwch yn elwa o gynllun hyfforddi strwythuredig a gyflwynir yn fewnol, tra hefyd yn cael eich cefnogi gan Raglen Cyflymu Gyrfa Venture a ddarperir mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a’r Brifysgol Agored – gan roi’r sgiliau ‘parod ar gyfer y dyfodol’ hanfodol i chi lwyddo.

 

Unwaith y byddwch wedi'ch hyfforddi'n llawn, bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 

 • Dylunio ac adeiladu cymwysiadau i'w hintegreiddio i biblinell DevOps y cwmni.
 • Cydweithio â thimau traws-swyddogaethol i ddiffinio, dylunio, profi a darparu nodweddion newydd ac ategion ar gyfer cymwysiadau presennol.
 • Gweithio gyda APIs a SDKs 3ydd parti.
 • Codio profi uned ar gyfer cadernid, gan gynnwys casys ymyl, defnyddioldeb, a dibynadwyedd cyffredinol.
 • Trwsio namau a gwella perfformiad cymhwysiad.
 • Darganfod a gweithredu technolegau newydd.

 

Amdanoch chi (meini prawf)

 

 • Byddwch wedi graddio yn ddiweddar neu'n fuan mewn gradd Technoleg, Peirianneg Meddalwedd, Cyfrifiadureg neu fod â gradd mewn pwnc cysylltiedig.
 • Bydd gennych brofiad o ddatblygu meddalwedd / rhaglennu, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad yn un o'r canlynol: C++, JavaScript, neu Python.
 • Oherwydd rhesymau diogelwch a'r rheoliadau o fewn y diwydiant rydym yn gweithredu ynddo, ni allwn ond derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sydd wedi byw yn y DU ers o leiaf 5 mlynedd.

 

Eich Gwobrau

 

·       Cyflog cychwynnol o £28,000 (i'w drafod os oes gennych brofiad ôl-raddedig)

·       Gweithio hybrid (3 diwrnod o'r cartref / 2 ddiwrnod o'r swyddfa)

·       Bonws blynyddol o 10%.

·       28 o wyliau + gwyliau banc

·       Cynllun beicio i'r gwaith

·       Cynllun ceir trydan

·       Yswiriant meddygol preifat

·       Diogelu incwm

·       Yswiriant bywyd

·       Cynllun Pensiwn

 

 

Dechreuwch eich cenhadaeth Datblygu Meddalwedd gyda ni a gwnewch gais gyda Venture Graddedigion heddiw!

Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin