Graduate Recruitment Consultant - BRC

Location
Cardiff
Employer Name
brcjobs
Application Deadline
19/03/2023
Salary
20k/year - 20k/year

Build a highly rewarding professional career as a Graduate Recruitment Consultant


Join BRC as a Graduate Recruitment Consultant in our dynamic and expert team on Womanby Street in the shadows of Cardiff Castle, and you’ll be trained to develop a highly-rewarding recruitment career in valuable global talent markets - working with clients who will value you for your energy, powers of communication, professionalism and ability to consistently deliver the talent solutions they need. 


Your Role


Reporting to a highly-experienced Managing Consultant, you’ll be expertly trained to both survive the recruitment needs of our existing client base, as well as continually identify new business opportunities. 


That means arranging and attending client meetings, building a close rapport by understanding your client’s structure, culture and preferences - and supplying a carefully chosen shortlist of candidates through canvassing calls, professionally written recruitment ads and structured marketing campaigns: managing the full recruitment process from vacancy registration through to successful placement and aftercare.


As well as delivering a polished client service, you’ll also be trained to deliver an exceptional candidate experience - interviewing perceptibly to identify a candidate’s personal strengths and career ambitions, keeping your candidates continually updated on current market opportunities, helping candidates prepare for interviews, and giving constructive feedback to ensure the right talent finds the right job, in the best way possible.   

 

What you’ll need to grow and develop

 

Degree-qualified with excellent communications skills, team spirit and a hunger to learn, you’ll have an organised mind, the confidence to make presentations, the office skills to manage a candidate database - and ideally some proven experience in a sales or customer service environment. Bring us that, with the drive and resilience to learn from every day; and our training will do the rest.  


Join us and you’ll be a valued member of an enterprise with ambitious and realistic expansion plans over the next ten years - giving you all the room you need to develop your career and build a rewarding future based on your business acumen, ability to nurture relationships and the qualities that distinguish you as a manager of the future. 


That future starts now, with a basic salary of £20,000, excellent commission and good benefits.


Find out more about your career as an expert and highly-rewarded Recruitment Consultant - apply now! 
Adeiladwch yrfa broffesiynol werth chweil fel Ymgynghorydd Recriwtio Graddedig


Gan adrodd i Ymgynghorydd Rheoli hynod brofiadol, byddwch yn cael eich hyfforddi'n arbenigol i oroesi anghenion recriwtio ein cronfa cleientiaid presennol, yn ogystal â nodi cyfleoedd busnes newydd yn barhaus.


Mae hynny'n golygu trefnu a mynychu cyfarfodydd cleientiaid, gan adeiladu perthynas agos trwy ddeall strwythur, diwylliant a dewisiadau eich cleient - a darparu rhestr fer o ymgeiswyr a ddewiswyd yn ofalus trwy alwadau canfasio, hysbysebion recriwtio a ysgrifennwyd yn broffesiynol ac ymgyrchoedd marchnata strwythuredig: gan reoli'r broses recriwtio lawn o gofrestru’r swyddi gwag hyd at osod yn llwyddiannus a’r gwaith ôl-ofal wedi hynny.


Yn ogystal â darparu gwasanaeth cleientiaid llyfn, byddwch hefyd yn cael eich hyfforddi i ddarparu profiad ymgeisydd eithriadol – gan gyfweld yn ganfyddadwy i nodi cryfderau personol ac uchelgeisiau gyrfa ymgeisydd, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch ymgeiswyr yn barhaus am gyfleoedd cyfredol y farchnad, gan helpu ymgeiswyr i baratoi ar gyfer cyfweliadau, a rhoi adborth adeiladol i sicrhau bod y dalent iawn yn dod o hyd i'r swydd gywir, yn y ffordd orau bosibl.


Yr hyn sydd ei angen arnoch i dyfu a datblygu


Bydd gennych radd gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol, ysbryd tîm a’r awydd i ddysgu, bydd gennych feddwl trefnus, yr hyder i wneud cyflwyniadau, y sgiliau swyddfa i reoli cronfa ddata ymgeiswyr - ac yn ddelfrydol rhywfaint o brofiad mewn amgylchedd gwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid. Dewch â hynny inni, gyda'r egni a'r gwytnwch i ddysgu bob dydd; a bydd ein hyfforddiant yn gwneud y gweddill.

Ymunwch â ni a byddwch yn aelod gwerthfawr o fenter gyda chynlluniau ehangu uchelgeisiol a realistig dros y deng mlynedd nesaf - gan roi’r holl le sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich gyrfa ac adeiladu dyfodol gwerth chweil yn seiliedig ar eich craffter busnes, y gallu i feithrin perthnasoedd a'r rhinweddau sy'n eich gwahaniaethu fel rheolwr y dyfodol.

 

Mae’r dyfodol hwnnw’n dechrau nawr, gyda chyflog sylfaenol o £20,000, comisiwn rhagorol a buddion da.

 

Darganfyddwch fwy am eich gyrfa fel Ymgynghorydd Recriwtio arbenigol sy’n cael ei wobrwyo’n fawr - gwnewch gais nawr!

Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin