Marketing Graduate - Spire Renewables

Location
Cardiff
Employer Name
spire renewables
Application Deadline
19/03/2023
Salary
24k/year - 24k/year

Great opportunity to become part of Spire Renewables a fast-growing MCS accredited Renewable Energy Company based in Taff’s Well, Cardiff who design, supply and commissioning Air, Ground and Water Source Heat Pumps, Hybrid systems, MCLP piping and Underfloor Heating for both domestic and commercial projects and heating installations.


Would suit a recent graduate with a relevant degree in Marketing, Business or related field, with excellent written and verbal communication skills and the ability to build strong relationships. Technically competent with experience in a variety of software systems including social media scheduling platforms, analytics software, CRM systems and WordPress. 


The successful candidate will be joining the Company at an exciting time of growth within the business. The role offers a varied working experience and provides the opportunity to work collaboratively on tasks and projects such as development of our website, webshop, bolster our online presence through digital channels, campaign management and social media accounts, marketing communications and exhibitions.


Initially starting on a 6 month contract with the potential to go permanent, the Marketing and Communications Graduate will:


 • Create , develop and deliver engaging and concise marketing communications for our products and services. This will include product literature, guides, website and webshop content, blog posts, email marketing and social media
 • Ensure all communications, marketing and engagement campaigns and projects adhere to the company’s brand guidelines, tone of voice, mission and values
 • Manage and update the website with new, high quality content and to increase our on-line presence
 • Manage and update the webshop with the appropriate product detail, costing and promotions.
 • Design and implement successful email marketing campaigns
 • Grow Social Media reach and engagement
 • Design, create and implement successful social media campaigns, including Facebook, Instagram, and Linkedin
 • Support multi-channel content marketing campaigns to help drive numbers of marketing leads for the sales team.
 • Ensure tracking and measurement is applied to all marketing activity and campaigns
 • Identify advertising and PR opportunities with key publications and influencers, and write pitches to secure effective coverage
 • Put forward new ideas to improve marketing activities and drive results


Essential Criteria


 • To be educated to degree level in a Marketing, Business or related field
 • Good written and verbal communication skills
 • Self-motivated, highly organised, able to demonstrate problem solving skills and a good team player
 • Experience of using Social Media for Marketing purposes
 • Knowledge of MS suite (Excel/Word/PPT)
 • Experience with software systems including social media scheduling platforms would be advantageous but not essential


Apply today with Venture Graduates


Swyddog Marchnata Graddedig – Spire Renewables

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: Spire Renewables

Dyddiad Cau: 19/03/23

Cyflog: 24k/blwyddyn – 24k/blwyddyn


Cyfle gwych i ddod yn rhan o Spire Renewables, Cwmni Ynni Adnewyddadwy achrededig MCS sy’n tyfu’n gyflym ac sydd wedi’i leoli yn Ffynnon Taf, Caerdydd sy’n dylunio, cyflenwi a chomisiynu Pympiau Gwres Aer, Daear a Dŵr, systemau Hybrid, pibellau MCLP a Gwresogi Dan y Llawr ar gyfer prosiectau a gosodiadau gwresogi domestig a masnachol.


Byddai'r rôl yn addas ar gyfer myfyriwr graddedig diweddar gyda gradd berthnasol mewn Marchnata, Busnes neu faes cysylltiedig, gyda sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol a'r gallu i feithrin perthnasoedd cryf. Yn dechnegol gymwys gyda phrofiad mewn amrywiaeth o systemau meddalwedd gan gynnwys llwyfannau amserlennu cyfryngau cymdeithasol, meddalwedd dadansoddeg, systemau CRM a WordPress.


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â'r Cwmni ar adeg o dwf gyffrous o fewn y busnes. Mae'r rôl yn cynnig profiad gwaith amrywiol ac yn rhoi'r cyfle i gydweithio ar dasgau a phrosiectau megis datblygu ein gwefan, siop we, cryfhau ein presenoldeb ar-lein trwy sianeli digidol, rheoli ymgyrchoedd a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu marchnata ac arddangosfeydd.


Gan ddechrau ar gontract 6 mis gyda’r potensial i fynd yn barhaol, bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Graddedig yn:


 • Creu, datblygu a darparu cyfathrebiadau marchnata deniadol a chryno ar gyfer ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Bydd hyn yn cynnwys llenyddiaeth cynnyrch, canllawiau, cynnwys gwefan a siop we, postiadau blog, marchnata e-bost a chyfryngau cymdeithasol
 • Sicrhau bod pob ymgyrch a phrosiect cyfathrebu, marchnata ac ymgysylltu yn cadw at ganllawiau brand, tôn llais, cenhadaeth a gwerthoedd y cwmni
 • Rheoli a diweddaru'r wefan gyda chynnwys newydd o ansawdd uchel a chynyddu ein presenoldeb ar-lein
 • Rheoli a diweddaru'r siop we gyda'r manylion cynnyrch priodol, y costau a'r hyrwyddiadau.
 • Cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata e-bost llwyddiannus
 • Cynyddu cyrhaeddiad ac ymgysylltiad Cyfryngau Cymdeithasol
 • Dylunio, creu a gweithredu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus, gan gynnwys Facebook, Instagram, a Linkedin
 • Cefnogi ymgyrchoedd marchnata cynnwys aml-sianel i helpu i gynyddu nifer y cyfleoedd marchnata ar gyfer y tîm gwerthu.
 • Sicrhau bod tracio a mesur yn cael ei gymhwyso i bob gweithgaredd ac ymgyrch farchnata
 • Nodi cyfleoedd hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus gyda chyhoeddiadau a dylanwadwyr allweddo, ac ysgrifennu cynigion i sicrhau sylw effeithiol
 • Cyflwyno syniadau newydd i wella gweithgareddau marchnata a gyrru canlyniadau


Meini Prawf Hanfodol


 • Addysg hyd at lefel gradd mewn Marchnata, Busnes neu faes cysylltiedig
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • Yn hunan-gymhellol, yn drefnus iawn, yn gallu dangos sgiliau datrys problemau ac yn chwaraewr tîm da
 • Profiad o ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol at ddibenion Marchnata
 • Gwybodaeth am MS suite (Excel/Word/PPT)
 • Byddai profiad gyda systemau meddalwedd gan gynnwys llwyfannau amserlennu cyfryngau cymdeithasol yn fanteisiol ond nid yn hanfodol


Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin