Graduate Associate - Cardiff Capital Region

Location
Cardiff
Employer Name
Cardiff Capital Region
Application Deadline
19/03/2023
Salary
27k/year - 32k/year

About The Service


To provide project support for the City Deal Office SPF Skills & Cluster teams. This will include engaging with partners, to provide a seamless interchange of communication and advice along with processing information through various platforms to ensure the smooth operation / execution of activities. To contribute to the overall coordination and delivery the Cardiff Capital Region Shared Prosperity Fund.


About the job


To provide project support for the City Deal Office SPF Skills & Cluster teams. This will include engaging with partners, to provide a seamless interchange of communication and advice along with processing information through various platforms to ensure the smooth operation / execution of activities. 


To contribute to the overall coordination and delivery the Cardiff Capital Region Shared Prosperity Fund.


City Deal Business Support Activity 


 • Working closely with the Skills & Talent team to ensure the smooth coordination and exchange of material is conducted in a timely fashion between City Deal and partners.
 • Identify methods / platforms of engagement to assist with efficiency of activity within the team  
 • Highlighting content to the communication team to develop information for the website and social media together with managing wider platforms such as LinkedIn
 • Managing and feeding report platforms
 • Identifying and delivering opportunities for campaigns, events and ways to promote the company. 
 • Attending relevant partnership events, providing support to the team member for organising logistics for the event  
 • Coordinating team attendance at events and managing bookings 
 • Acting as an ambassador for the city deal programme at relevant events.  
 • Additional marketing related activities and tasks as required. 
 • Contribute to the development of activity aimed at raising the profile of City Deal
 • Support with data and information processing


Data Analysis and Evaluation  


 • Monitoring, analysing and evaluating engagement and analytics.  
 • Creating and circulating feedback surveys to partners as and when required
 • Undertaking research for City Deal Teams -Collating and reporting on feedback after each cohort 
 • Undertaking analysis and producing reports of relevant data and trends for stakeholders
 • Work with large scale spreadsheets effectively and efficiently 
 • Awareness of a mixture of process and systems


Business Support


 • Follow up City Deal enquiries
 • Support with meeting logistics / minutes 
 • Attend networking events to promote the scheme 
 • Attend meetings with wider City Deal colleagues to provide support 
 • Promote the CCR investment opportunities to all stakeholders and partners 

 

 

What We Are Looking For From You


 • Awareness of the city deal aims and objectives.
 • Experience of effective skills & business support strategies; systems and processes
 • Experience of building and developing professional relationships
 • Knowledge of public and private sector operating environments relationships & networks 
 • Knowledge of social media platforms to enhance coverage
 • High level of organisational skills and the ability to prioritise work to meet deadlines
 • Strong interpersonal skills and the ability to cultivate ‘win-win’ relationships 
 • Ability to network effectively internally and externally 
 • Ability to work in a fast-paced environment and to show tenacity and determination combined with flexibility (I)
 • Ability to develop and maintain good working relationships with key stakeholders and partners (I)
 • Ability to communicate effectively both verbally and in writing 
 • Ability to work effectively across boundaries and organisational cultures
 • Ability to creatively use a variety of IT packages Please click the following link to apply - Graduate Associate (jobscardiffcouncil.co.uk)

 

Diben y Swydd:

 

I ddarparu cymorth prosiect i dimau Cronfa Ffyniant Gyffredin, Sgiliau a Chlwstwr Swyddfa’r Fargen Ddinesig. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â phartneriaid, i ddarparu cyfnewidfa ddi-dor o gyfathrebu a chyngor ynghyd â phrosesu gwybodaeth trwy lwyfannau amrywiol i sicrhau gweithrediad llyfn / cyflawniad gweithgareddau. I gyfrannu at gydgysylltu a chyflawni cyffredinol Cronfa Ffyniant Gyffredin Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Gweithgareddau Cymorth Busnes y Fargen Ddinesig


·      Gweithio'n agos gyda'r tîm Sgiliau a Thalent i sicrhau bod cydgysylltu a chyfnewid deunydd yn llyfn yn cael ei wneud yn amserol rhwng y Fargen Ddinesig a phartneriaid.

·      Nodi dulliau / llwyfannau ymgysylltu i gynorthwyo gydag effeithlonrwydd gweithgaredd o fewn y tîm

·      Tynnu sylw'r tîm cyfathrebu at gynnwys er mwyn datblygu gwybodaeth ar gyfer y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol ynghyd â rheoli llwyfannau ehangach megis LinkedIn

·      Rheoli a bwydo i mewn i lwyfannau adrodd

·      Nodi a darparu cyfleoedd ar gyfer ymgyrchoedd, digwyddiadau a ffyrdd o hyrwyddo'r cwmni.

·      Mynychu digwyddiadau partneriaeth perthnasol, darparu cefnogaeth i'r aelod tîm ar sy’n trefnu’r digwyddiad

·      Cydlynu presenoldeb tîm mewn digwyddiadau a rheoli archebion

·      Gweithredu fel llysgennad ar gyfer rhaglen y fargen ddinesig mewn digwyddiadau perthnasol.

·      Gweithgareddau a thasgau marchnata ychwanegol yn ôl y gofyn.

·      Cyfrannu at ddatblygu gweithgaredd sy'n anelu at godi proffil y Fargen Ddinesig

·      Cefnogaeth gyda phrosesu data a gwybodaeth


Dadansoddi a Gwerthuso Data


·      Monitro, dadansoddi a gwerthuso ymgysylltiad a dadansoddeg

·      Creu a dosbarthu arolygon adborth i bartneriaid yn ôl yr angen

·      Cynnal ymchwil ar gyfer Timau'r Fargen Ddinesig - Coladu ac adrodd ar adborth ar ôl pob carfan

·      Cynnal dadansoddiad a chynhyrchu adroddiadau o ddata a thueddiadau perthnasol ar gyfer rhanddeiliaid

·      Gweithio gyda thaenlenni mawr yn effeithiol ac effeithlon

·      Ymwybyddiaeth o gymysgedd o brosesau a systemau


Cymorth Busnes


·      Dilyn i fyny ymholiadau’r Fargen Ddinesig

·      Cefnogaeth gyda logisteg cyfarfodydd / cofnodion

·      Mynychu digwyddiadau rhwydweithio i hyrwyddo'r cynllun

·      Mynychu cyfarfodydd gyda chydweithwyr ehangach y Fargen Ddinesig i ddarparu cefnogaeth

·      Hyrwyddo cyfleoedd buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i'r holl randdeiliaid a phartneriaid

 

Gofynion Corfforaethol


·      Cymryd rhan weithredol wrth gefnogi egwyddorion ac arferion cyfle cyfartal fel y nodir ym Mholisi Cyfle Cyfartal y sefydliad.

·      Cymryd gofal rhesymol am eich iechyd a’ch diogelwch eich hun ac unrhyw berson arall y gall eich gweithredoedd neu eich esgeulustod effeithio arno a chydymffurfio â phob deddfwriaeth iechyd a diogelwch fel y bo’n briodol. 

·      Fel amod o’ch cyflogaeth, gellir gofyn i chi gyflawni unrhyw ddyletswyddau a/neu amseroedd gwaith eraill fel y bo’n rhesymol ddisgwyliedig gennych fel sy’n cyd-fynd â’ch gradd neu’ch lefel o gyfrifoldeb o fewn y sefydliad. 

·      Er y bydd gennych weithle sefydlog, bydd gofyn i chi weithio o wahanol leoliadau yn unol ag anghenion y rôl. 


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin