Graduate Sales Executive - Inspired Business Media

Location
Newport
Employer Name
Inspired Business Media
Application Deadline
26/03/2023
Salary
18k/year - 21k/year

Where do Inspired Graduate Sales Executives enjoy maximum rewards, making a positive impact?

 

 

Does the prospect of joining a multi-award-winning high growth company excite you? Are you hungry for a role where you’re an important part of the team, rather than being just a number? Do you want to earn well and accelerate your career, whilst helping to build a business that makes a positive difference?

 

If the answer is “Yes”. “Yes” and “Yes”, join our phenomenal success story as a Delegate Sales Executive here at Inspired Business Media.

 

We’re the team creating inspirational business Events, Summits, Dinners and Virtual Roundtables that keep customers coming back for more - and the place for ambitious go-getters with the drive and energy to join a high-performing enterprise that continues to grow from strength-to-strength, offering you the opportunity to be rewarded for what you’re worth, through a high basic salary and uncapped commission that could see you earn £40,000+.

 

Be encouraged and supported to succeed

 

We’ll support you to perform at your peak, recognising your achievements and rewarding them to the full! 


We need a team made up of the brightest innovators, visionary thought leaders, and enthusiastic collaborators who care about making a difference in the B2B world while building an amazing culture in the process.

 

We honour our dedicated team with unrivalled commission structures, opportunities to travel and a future of unlimited growth potential personally and professionally. A people driven strategy is the heart of why we have achieved our success so far and we are hungry for more.

 

Join our dynamic and friendly Newport-based team as a Delegate Sales Executive and you’ll be working with that team to identify and connect with key industry players as potential customer targets for our inspirational events - building and developing strong relationships with prospective stakeholders in big-name companies such as Nike, Google, Dior and Netflix, passionately selling our VIP portfolio of events to senior decision makers, closing those deals and winning those big commission cheques! 

 

Is this the opportunity for you?

 

The people who succeed with us are achievement-focused go-getters, hungry for success - with the energy to enjoy a fast pace and a love of taking on difficult challenges, finding the right answers, showing the enthusiasm that builds a fantastic rapport with prospects, the professionalism that earns trust, and the resilience that impresses everyone who knows you.

 

If you’re that confident ‘can-do’ person who works well as part of a team, bringing good writing skills and computer literacy - ideally with 1-2 years’ experience in sales, hospitality, retail, insurance or a similar industry - find out more about a fantastic company at www.inspiredbusinessmedia.com

 

We offer a salary of £18,000 – £21,500 pa + uncapped commission (Y1 Target earnings £40,000+)


 

Inspired? Apply now!
Swyddog Gweithredol Gwerthu Graddedig – Inspired Business Media

 

Lleoliad: Casnewydd

Cyflogwr: Inspired Business Media

Dyddiad Cau: 26/03/23

Cyflog: 18k/blwyddyn - 21k/blwyddyn


 

Ble gall Swyddog Gweithredol Gwerthu Graddedig Ysbrydoledig fwynhau'r gwobrau mwyaf, gan gael effaith gadarnhaol?

Ydy'r syniad o ymuno â chwmni twf uchel sydd wedi ennill sawl gwobr yn eich cyffroi? Ydych chi'n awchus am rôl lle rydych chi'n rhan bwysig o'r tîm, yn hytrach na bod yn rhif yn unig? Ydych chi eisiau ennill yn dda a chyflymu eich gyrfa, tra'n helpu i adeiladu busnes sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol?


Os mai’r ateb yw “Ie”, “Ie” ac “Ie”, ymunwch â’n stori lwyddiant aruthrol fel Swyddog Gweithredol Gwerthu Cynrychiolwyr yma yn Inspired Business Media.


Ni yw’r tîm sy’n creu digwyddiadau busnes, Uwchgynadleddau, Ciniawau a Byrddau Crwn Rhithwir ysbrydoledig, sy’n cadw cwsmeriaid i ddod yn ôl am fwy – a’r lle i fod ar gyfer pobl uchelgeisiol gyda’r awydd a’r egni i ymuno â menter sy’n perfformio’n dda ac sy’n parhau i dyfu o nerth i nerth, gan gynnig y cyfle i chi gael eich gwobrwyo yn ôl eich gwerth, trwy gyflog sylfaenol uchel a chomisiwn heb ei gapio a allai olygu eich bod yn ennill £40,000+.


Cewch eich annog a'ch cefnogi i lwyddo


Byddwn yn eich cefnogi i berfformio i’ch anterth, gan gydnabod yr hyn yr ydych yn cyflawni a'u gwobrwyo i'r eithaf!


Mae arnom angen tîm sy'n cynnwys yr arloeswyr mwyaf disglair, arweinwyr meddwl gweledigaethol, a chydweithwyr brwdfrydig sy'n poeni am wneud gwahaniaeth yn y byd B2B gan adeiladu diwylliant anhygoel yn y broses.


Rydym yn anrhydeddu ein tîm ymroddedig gyda strwythurau comisiwn heb eu hail, cyfleoedd i deithio a dyfodol o dwf diderfyn yn bersonol ac yn broffesiynol. Strategaeth a yrrir gan bobl yw calon pam yr ydym wedi llwyddo hyd yn hyn ac rydym yn awchus am fwy.


Ymunwch â’n tîm deinamig a chyfeillgar yng Nghasnewydd fel Swyddog Gweithredol Gwerthu Cynrychiolwyr a byddwch yn gweithio gyda’r tîm hwnnw i nodi a chysylltu â chwaraewyr allweddol yn y diwydiant fel cwsmeriaid posibl i dargedu ar gyfer ein digwyddiadau ysbrydoledig - gan adeiladu a datblygu perthnasoedd cryf gyda darpar randdeiliaid mewn cwmnïau byd-enwog fel Nike, Google, Dior a Netflix, yn gwerthu ein portffolio VIP o ddigwyddiadau yn angerddol i uwch wneuthurwyr penderfyniadau, yn cau'r bargeinion hynny ac yn ennill y sieciau comisiwn mawr hynny!


Ai dyma'r cyfle i chi?


Mae’r bobl sy’n llwyddo gyda ni yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gyflawni, yn awchus am lwyddiant - gyda’r egni i fwynhau cyflymder cyflym a’r awydd i ymgymryd â heriau anodd, dod o hyd i’r atebion cywir, gan ddangos y brwdfrydedd sy’n adeiladu perthynas wych â chwsmeriaid posib, y proffesiynoldeb sy'n ennill ymddiriedaeth, a'r gwydnwch sy'n creu argraff ar bawb sy'n eich adnabod.


Os ydych chi'n berson 'gallu gwneud' hyderus sy'n gweithio'n dda fel rhan o dîm, gan ddod â sgiliau ysgrifennu a llythrennedd cyfrifiadurol da - yn ddelfrydol gyda 1-2 flynedd o brofiad mewn gwerthu, lletygarwch, manwerthu, yswiriant neu ddiwydiant tebyg - darganfyddwch fwy am gwmni gwych -www.inspiredbusinessmedia.com

Rydym yn cynnig cyflog o £18,000 – £21,500 y flwyddyn + comisiwn heb ei gapio (Targed Enillion Blwyddyn 1 £40,000+)

 

Wedi'ch ysbrydoli? Gwnewch gais nawr!Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin