Graduate Creative Designer - Rocialle Healthcare

Location
Mountain Ash
Employer Name
Rocialle Healthcare
Application Deadline
26/03/2023
Salary
24k/year - 26k/year

Enjoy creative freedom and take full ownership of our brand as a Graduate Creative Designer at Rocialle Healthcare


With over 40 years in the Healthcare Supply industry, Rocialle Healthcare has helped millions of patients live healthier & happier lives by providing the best medical supplies to surgeons, theatre nurses, GPs, paramedics and other healthcare practitioners. We not only source and provide medical supplies such as single-use instruments, everyday disposables, and medical equipment, but we also build medical packs in a cleanroom environment, which are then sterilised through our eBeam facility.


We are seeking a Graphic Design Graduate, Fine Art Graduate to join our busy Marketing team who are creating an exciting new image and elevating the business to the next level! We have amazingly talented people, from Creative Designers to Marketing specialists and eCommerce experts. Working together and with other departments, we design our medical packaging as well as company newsletters, posters, and leaflets. We’re also changing the company’s website and branding and are on-track to create a great new look.


About the role


As a Graduate Creative Designer, you will take a lead role in developing the visual identity of the corporate brand and the different trading divisions within the group. You will:


 • Develop design briefs by gathering information and data through research.
 • Think creatively to propose and produce new ideas and visual concepts.
 • Manage proposals from typesetting, through to design and production.
 • Present finalised ideas and concepts to internal clients or account managers.
 • Conceptualise illustrations, logos and other designs using software or by hand.
 • Design website pages, e-mails, e-brochures, newsletters, and display ads.
 • Design promotional brochures, adverts, product packaging, and exhibition stands.
 • Undertake product photography and image cut-out formatting, suitable for still and 360-degree rotation use.
 • Liaise with printers, packaging companies and other external providers.

 

Your rewards


 • Salary of £24,000-£26,500
 • 25 days holiday, plus 8 bank holidays
 • Pension with Aegon – matched 5%
 • Death in Service – 3 x annual salary
 • Free parking onsite
 • Cycle to work scheme
 • Staff discount on Primary Care product lines
 • Hybrid working
 • Onsite Gym
 • Charity and social events


About you


You will be a Graphic Design Graduate, Fine Art Graduate, or someone with a similar degree, ideally with a few months experience in a similar role. Displaying creative flair, passion, and professionalism, you will also be a confident user of Adobe Suite, including Illustrator and InDesign.


Apply today with Venture Graduates! 

Dylunydd Creadigol Graddedig – Rocialle Healthcare

 

Lleoliad: Aberpennar

Cyflogwr: Rocialle Healthcare

Dyddiad Cau: 26/03/23

Cyflog: 24k/blwyddyn – 26k/blwyddyn


Mwynhewch ryddid creadigol a chymerwch berchnogaeth lawn o'n brand fel Dylunydd Creadigol Graddedig Rocialle Healthcare


Gyda dros 40 mlynedd yn y diwydiant Cyflenwi Gofal Iechyd, mae Rocialle Healthcare wedi helpu miliynau o gleifion i fyw bywydau iachach a hapusach trwy ddarparu'r cyflenwadau meddygol gorau i lawfeddygon, nyrsys theatr, meddygon teulu, parafeddygon ac ymarferwyr gofal iechyd eraill. Rydym nid yn unig yn cyrchu ac yn darparu cyflenwadau meddygol fel offer untro, nwyddau tafladwy bob dydd, ac offer meddygol, ond rydym hefyd yn adeiladu pecynnau meddygol mewn amgylchedd ystafell lân, sydd wedyn yn cael eu sterileiddio trwy ein cyfleuster eBeam.


Rydym yn chwilio am rywun sydd â gradd mewn Dylunio Graffig neu Gelfyddyd Gain i ymuno â'n tîm Marchnata prysur sy'n creu delwedd newydd gyffrous ac yn dyrchafu'r busnes i'r lefel nesaf! Mae gennym ni bobl hynod dalentog, o Ddylunwyr Creadigol i arbenigwyr Marchnata ac arbenigwyr eFasnach. Gan weithio gyda'n gilydd a gydag adrannau eraill, rydym yn dylunio ein pecynnau meddygol yn ogystal â chylchlythyrau, posteri, a thaflenni. Rydym hefyd yn newid gwefan a brandio’r cwmni ac rydym ar y trywydd iawn i greu gwedd newydd wych.


Am y rôl


Fel Dylunydd Creadigol Graddedig, byddwch yn cymryd rôl arweiniol wrth ddatblygu hunaniaeth weledol y brand corfforaethol a'r gwahanol adrannau masnachu o fewn y grŵp. Byddwch yn:


 • Datblygu briffiau dylunio trwy gasglu gwybodaeth a data trwy ymchwil.
 • Meddwl yn greadigol i gynnig a chynhyrchu syniadau a chysyniadau gweledol newydd.
 • Rheoli cynigion o gysodi, hyd at ddylunio a chynhyrchu.
 • Cyflwyno syniadau a chysyniadau terfynol i gleientiaid mewnol neu reolwyr cyfrifon.
 • Cysyniadu darluniau, logos a dyluniadau eraill gan ddefnyddio meddalwedd neu â llaw.
 • Dylunio tudalennau gwefan, e-byst, e-lyfrynnau, cylchlythyrau, a hysbysebion arddangos.
 • Dylunio pamffledi hyrwyddo, hysbysebion, pecynnu cynnyrch, a stondinau arddangos.
 • Ymgymryd â ffotograffiaeth cynnyrch a fformatio toriad delwedd, sy'n addas ar gyfer defnydd llonydd a cylchdroi 360 gradd.
 • Cydgysylltu ag argraffwyr, cwmnïau pecynnu a darparwyr allanol eraill.

 

Eich gwobrau


 • Cyflog o £24,000-£26,500
 • 25 diwrnod o wyliau, ynghyd ag 8 gŵyl banc
 • Pensiwn gydag Aegon – cyfatebol 5%
 • Marwolaeth mewn swydd – 3 x cyflog blynyddol
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cynllun beicio i'r gwaith
 • Gostyngiad staff ar linellau cynnyrch Gofal Sylfaenol
 • Gweithio hybrid
 • Campfa ar y Safle
 • Digwyddiadau elusennol a chymdeithasol


Amdanat ti


Bydd gennych radd mewn Dylunio Graffig, Celfyddyd Gain, neu radd debyg, yn ddelfrydol gydag ychydig fisoedd o brofiad mewn rôl debyg. Gan arddangos dawn greadigol, angerdd a phroffesiynoldeb, byddwch hefyd yn ddefnyddiwr hyderus o Adobe Suite, gan gynnwys Illustrator ac InDesign.

 

Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion!


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin