Graduate Business Development Associate

Location
Bridgend
Employer Name
PCI Pharma Services
Application Deadline
28/05/2023

Life changing therapies. Global impact. Bridge to thousands of biopharma companies and their patients.


We are PCI.


Our investment is in People who make an impact, drive progress, and create a better tomorrow. Our strategy includes building teams across our global network to pioneer and shape the future of PCI. We are a global pharmaceutical services provider with three sites in South Wales including Bridgend, Tredegar, and Hay-on-Wye which are at the heart of our European operations and where we specialise in clinical trial manufacturing, storage, labelling, and supply chain.


About the role


We have an exciting opportunity for two Graduate Business Development Associates to join our team in at PCI Pharma Services in Bridgend. We have a proven track record of hiring and developing Graduates, so you will be joining a team with others who also joined us as Graduates.


As a Graduate Business Development Associate, you will assist with the winning of new business through the writing of client proposals and preparing information for tenders. In addition to this, you will proactively work on new business opportunities from existing clients and develop business from new clients.


About you


You will be a recent or soon to be Graduate, whether that is a Science Graduate looking to use your scientific knowledge in a commercial capacity, or a Business Graduate with a willingness to learn and progress a lucrative career in the pharma sector. You will be confident and an excellent communicator with effective reading and writing skills, as well as being proficient in MS Office Excel and Word.


In return, you will receive a competitive starting salary for a Graduate plus an excellent benefits package. We offer flexible working with these roles with most of the team working a hybrid working structure split between the office and home.Apply today with Venture Graduates! ***Datblygwr Busnes Graddedig


Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflogwr: PCI Pharma Services

Dyddiad Cau: 28/05/2023

 

Therapïau sy'n newid bywyd. Effaith fyd-eang. Pont i filoedd o gwmnïau biopharma a'u cleifion.


Ni yw PCI.


Rydym yn buddsoddi mewn Pobl sy'n cael effaith, yn ysgogi cynnydd, ac yn creu yfory gwell. Mae ein strategaeth yn cynnwys adeiladu timau ar draws ein rhwydwaith byd-eang i arloesi a llunio dyfodol PCI. Rydym yn ddarparwr gwasanaethau fferyllol byd-eang gyda thri safle yn Ne Cymru gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Tredegar, a’r Gelli Gandryll sydd wrth wraidd ein gweithrediadau Ewropeaidd a lle rydym yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu treialon clinigol, storio, labelu, a’r gadwyn gyflenwi.


Am y rôl


Mae gennym gyfle cyffrous i ddau Datblygwr Busnes Graddedig i ymuno â'n tîm yng Ngwasanaethau Fferyllol PCI ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym hanes profedig o gyflogi a datblygu Graddedigion, felly byddwch yn ymuno â thîm gydag eraill a ymunodd â ni hefyd fel Graddedigion.

 

Fel Datblygwr Busnes Graddedig, byddwch yn cynorthwyo gydag ennill busnes newydd trwy ysgrifennu cynigion cleient a pharatoi gwybodaeth ar gyfer tendrau. Yn ogystal â hyn, byddwch yn gweithio'n rhagweithiol ar gyfleoedd busnes newydd gan gleientiaid presennol ac yn datblygu busnes gan gleientiaid newydd.


Amdanat ti


Bydd gennych, neu bydd gennych yn fuan, radd ddiweddar boed hynny mewn Gwyddoniaeth, gan edrych i ddefnyddio eich gwybodaeth wyddonol mewn swyddogaeth fasnachol, neu mewn Busnes, gyda pharodrwydd i ddysgu a datblygu gyrfa broffidiol yn y sector fferyllol. Byddwch yn hyderus ac yn gyfathrebwr rhagorol gyda sgiliau darllen ac ysgrifennu effeithiol, yn ogystal â bod yn hyddysg mewn MS Office Excel a Word.


Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyflog cychwynnol cystadleuol ar gyfer rhywun â gradd ynghyd â phecyn buddion rhagorol. Rydym yn cynnig gweithio hyblyg gyda'r rolau hyn gyda'r rhan fwyaf o'r tîm yn gweithio’n hybrid rhwng y swyddfa a'r cartref.


Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion!


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin