Graduate Buyer

Location
Cwmbran
Employer Name
CRANE ChemPharma
Application Deadline
04/06/2023
Salary
30k/year - 30k/year

Join Crane ChemPharma & Energy Flow Solutions as a Graduate Buyer. We are a multi-national organisation which specialises in highly engineered products in niche markets. Our division in South Wales designs, manufactures, markets, and distributes a range of process valves and actuators for a wide variety of applications in the chemical, biopharmaceutical, oil, gas, and power industries. This is an exciting time to be joining us as we move into our brand-new site in Cwmbran where you will join our 170-strong team.


About the role


We are looking for a Business Graduate or Supply Chain Graduate to join us as Graduate Buyer. We will focus on your development and evaluate your strengths and weaknesses from the start and get you to the next steps to achieve your goals and potential. Once fully trained, this role will encompass operational buying, strategic project responsibility and supplier management. As a Graduate Buyer, you will:


·       Maximise supplier performance to ensure the timely supply of raw materials with minimal overall delivered cost.

·       Work closely with site departments (eg Sales, Engineering, Quality, Value Streams), to proactively identify and develop capability to support strategic outsourcing opportunities.

·       Work with suppliers to ensure KPI targets are met, in terms of On Time Delivery, Quality and Cost.

·       Ensure minimal inventory and increased stock turns, whilst responding effectively to both internal and external customers, including but not limited to, Vendor Managed Inventory, and Consignment Stocking.

·       Champion Operational Excellence and Lean principles throughout the supply chain, from supplier through to final delivery.

·       Identify and project manage opportunities for cost savings.

·       Manage a portfolio of suppliers in terms of cost reductions and KPIs.

 

About you


·       You will be a recent or soon to be Business Graduate, Supply Chain Graduate, Purchasing Graduate, Procurement Graduate, or Logistics Graduate. 

·       You will have good communication skills and proficient in MS Office Excel.


What we offer


We offer a fantastic opportunity for a Graduate starting in their first role after university. We have an excellent record of hiring and developing Graduates, as well as our degree apprentices and interns, so you will be joining a team of like-minded individuals eager to learn and progress their careers. We offer a salary and benefits package that includes:


·       Salary of £30,000 per annum

·       10% performance bonus (personal and company)

·       25 holidays + bank holidays

·       Pension scheme 7% matched

·       4 x life cover

·       Paid volunteering daysApply today with Venture Graduates! 


***


Prynwr Graddedig

 

Lleoliad: Cwmbran

Cyflogwr: CRANE ChemPharma

Dyddiad Cau: 04/06/2023

Cyflog: 30k/blwyddyn – 30k/blwyddyn

 

Ymunwch â Crane ChemPharma & Energy Flow Solutions fel Prynwr Graddedig. Rydym yn sefydliad rhyngwladol sy'n arbenigo mewn cynhyrchion wedi’u saernïo’n gywrain mewn marchnadoedd arbenigol. Mae ein his-adran yn Ne Cymru yn dylunio, cynhyrchu, marchnata a dosbarthu ystod o falfiau proses ac actiwadyddion ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau yn y diwydiannau cemegol, biofferyllol, olew, nwy a phŵer. Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â ni wrth i ni symud i mewn i’n safle newydd sbon yng Nghwmbrân lle byddwch yn ymuno â’n tîm sydd â 170 o aelodau.


Am y rôl


Rydym yn chwilio am rywun sydd â gradd mewn Busnes neu’r Gadwyn Gyflenwi i ymuno â ni fel Prynwr Graddedig. Byddwn yn canolbwyntio ar eich datblygiad ac yn gwerthuso eich cryfderau a'ch gwendidau o'r cychwyn cyntaf ac yn mynd â chi i'r camau nesaf i gyflawni eich nodau a'ch potensial. Unwaith yr ydych wedi'ch hyfforddi'n llawn, bydd y rôl hon yn cwmpasu prynu gweithredol, cyfrifoldeb prosiect strategol a rheoli cyflenwyr. Fel Prynwr Graddedig, byddwch yn:

·      Uchafu perfformiad cyflenwyr i sicrhau cyflenwad amserol o ddeunyddiau crai gyda'r gost gyffredinol leiaf posibl.

·      Gweithio'n agos gydag adrannau safle (e.e. Gwerthu, Peirianneg, Ansawdd, Ffrydiau Gwerth), i fynd ati'n rhagweithiol i nodi a datblygu gallu i gefnogi cyfleoedd allanoli strategol.

·      Gweithio gyda chyflenwyr i sicrhau bod targedau DPA (KPI) yn cael eu cyrraedd, o ran Cyflenwi Ar Amser, Ansawdd a Chost.

·      Sicrhau cyn lleied â phosibl o stocrestr a throsiant stoc uwch, tra'n ymateb yn effeithiol i gwsmeriaid mewnol ac allanol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Stocrestr a Reolir gan Werthwr, a Stocio Llwyth.

·      Hyrwyddo Rhagoriaeth Weithredol ac egwyddorion Lean drwy'r gadwyn gyflenwi, o'r cyflenwr hyd at y cyflenwad terfynol.

·      Nodi a rheoli cyfleoedd i arbed costau.

·      Rheoli portffolio o gyflenwyr o ran lleihau costau a DPA.


Amdanat ti


·      Bydd gennych radd ddiweddar (neu bydd gennych un yn fuan) mewn Busnes, Cadwyn Gyflenwi, Prynu, Caffael neu Logisteg.

·      Bydd gennych sgiliau cyfathrebu da ac yn hyfedr mewn MS Office Excel.

 

Yr hyn a gynigiwn


Rydym yn cynnig cyfle gwych i berson â Gradd sy'n dechrau yn ei rôl gyntaf ar ôl y brifysgol. Mae gennym hanes ardderchog o gyflogi a datblygu Graddedigion, yn ogystal â’n prentisiaid gradd ac interniaid, felly byddwch yn ymuno â thîm o unigolion o’r un anian sy’n awyddus i ddysgu a datblygu eu gyrfaoedd. Rydym yn cynnig pecyn cyflog a buddion sy’n cynnwys:


· Cyflog o £30,000 y flwyddyn

· Bonws perfformiad 10% (personol a chwmni)

· 25 o wyliau + gwyliau banc

· Cynllun pensiwn s’yn cyfateb 7%

· 4 x yswiriant bywyd

· Diwrnodau gwirfoddoli â thâl


Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion!Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin