Graduate SEO Technician

Location
Cardiff
Employer Name
Pinnacle Internet Marketing
Application Deadline
11/06/2023
Salary
21k/year - 24k/year

Where will SEO make you a VIP? 

 

Join Pinnacle Internet Marketing as a Graduate SEO/Digital Technician and you’ll be a very, very important member of a team that drives traffic, leads and sales for a wide range of small, medium and large enterprises.

 

Our inspired range of proven SEO strategies are at the heart of marketing success for many different companies, charities and not-for-profits - and you’ll be in the centre of all the action, helping our customers be seen and heard amidst all the noise and traffic.

 

A Role At The Heart of Digital Marketing Success


This is a wonderful opportunity for an a Business Graduate, Marketing Graduate, Technology Graduate or any graduate to learn new skills in digital marketing - you will benefit from inhouse training and gain exposure to a variety of digital channels, developing and implementing digital marketing strategies, building inbound marketing plans, suggesting activities to improve the quality of online content, tracking SEO and Google Analytics metrics, producing meaningful reports, researching performance trends and forecasting future sales once you are fully trained.

 

Who Are You?

 

This is an ideal role for a for a Business Graduate, Marketing Graduate, Technology Graduate or any graduate to kick start their career within SEO. It’s a role that’s part analytical and part creative thinking - the perfect opportunity for a team player and strong communicator with a passion for the latest technologies, market trends and practices, together with:

 

●     Basic knowledge of different marketing channels and online marketing tools

●     A strong blend of interpersonal, critical thinking and problem solving skills

●     A full driving licence

●     Familiarity with web design and some basic knowledge of SEO, Google Analytics and CRM software would be advantageous but not essential

●     Above all, a sense of ownership - taking a real pride in your performance and your impact on our success.  

 

What we offer


We offer a good package and a genuine commitment to your progression, including

 

●     A starting salary of £21,000 (candidates that are eligible for ReAct Plus funding will be able to receive a £3,000 top up on this - please see the link at the bottom of the advert to check your eligibility)

●     The training and ongoing learning programme you would expect from a Google partner

●     Hybrid working

 

 

If you have the skills and ambition to really make a difference, apply now with Venture Graduates! ReAct Plus funding - ReAct Plus | Working Wales (gov.wales)***


Technegydd SEO Graddedig – Pinnacle Internet Marketing

 

Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: Pinnacle Internet Marketing

Dyddiad Cau: 11/06/23

Cyflog: 21k/blwyddyn – 24k/blwyddyn


Ble bydd SEO yn eich gwneud chi'n VIP?

 

Ymunwch â Pinnacle Internet Marketing fel SEO/Technegydd Digidol Graddedig a byddwch yn aelod pwysig iawn, iawn o dîm sy'n gyrru traffig, denu cwsmeriaid posib a gwerthiant ar gyfer ystod eang o fentrau bach, canolig a mawr.

 Mae ein hystod ysbrydoledig o strategaethau SEO profedig wrth wraidd llwyddiant marchnata ar gyfer llawer o wahanol gwmnïau, elusennau a sefydliadau dielw - a byddwch yng nghanol yr holl weithredu, gan helpu ein cwsmeriaid i gael eu gweld a'u clywed yng nghanol yr holl sŵn a thraffig.


Rôl wrth Graidd Llwyddiant Marchnata Digidol


Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sydd â gradd Busnes, gradd Marchnata, gradd Technoleg, neu unrhyw un sydd â gradd, i ddysgu sgiliau newydd mewn marchnata digidol - byddwch yn elwa o hyfforddiant mewnol ac yn dod i gysylltiad ag amrywiaeth o sianeli digidol, gan ddatblygu a gweithredu strategaethau farchnata digidol, adeiladu cynlluniau marchnata ‘Inbound’, awgrymu gweithgareddau i wella ansawdd cynnwys ar-lein, tracio metrigau SEO a Google Analytics, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon, ymchwilio i dueddiadau

perfformiad a rhagweld gwerthiannau yn y dyfodol unwaith y byddwch wedi'ch hyfforddi'n llawn.


Pwy wyt ti?


Mae hon yn rôl ddelfrydol i rywun sydd â gradd Busnes, gradd Marchnata, gradd Technoleg neu unrhyw radd i lansio eu gyrfa o fewn SEO. Mae’n rôl sy’n rhannol ddadansoddol ac yn rhannol greadigol - y cyfle perffaith ar gyfer chwaraewr tîm a chyfathrebwr cryf sydd ag angerdd am y technolegau diweddaraf, tueddiadau ac arferion y farchnad, ynghyd â:


·      Gwybodaeth sylfaenol am wahanol sianeli marchnata ac offer marchnata ar-lein

·      Cyfuniad cryf o sgiliau rhyngbersonol, meddwl beirniadol a datrys problemau

·      Trwydded yrru lawn

·      Byddai bod yn gyfarwydd â dylunio gwe a rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am feddalwedd SEO, Google Analytics a CRM yn fanteisiol ond nid yn hanfodol

·      Yn fwy na dim byd arall, ymdeimlad o berchnogaeth - cymryd balchder gwirioneddol yn eich perfformiad a'ch effaith ar ein llwyddiant.

 

Yr hyn a gynigiwn


Rydym yn cynnig pecyn da ac ymrwymiad gwirioneddol i'ch cynnydd, gan gynnwys:

 

● Cyflog cychwynnol o £21,000 (bydd ymgeiswyr sy'n gymwys ar gyfer cyllid ReAct+ yn gallu cael £3,000 ychwanegol ar hyn - gweler y ddolen ar waelod yr hysbyseb i wirio a ydych yn gymwys)

● Yr hyfforddiant a'r rhaglen ddysgu barhaus y byddech yn ei disgwyl gan bartner Google

● Gweithio hybrid

 


Os oes gennych chi'r sgiliau a'r uchelgais i wneud gwahaniaeth go iawn, gwnewch gais nawr trwy Venture Graddedigion!


Cyllid ReAct+ - ReAct+ | Cymru'n Gweithio (llyw.cymru)


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin