Graduate Marketing Executive

Location
Mountain Ash
Employer Name
Rocialle Healthcare
Application Deadline
11/06/2023
Salary
25k/year - 25k/year

With over 40 years in the Healthcare Supply industry, Rocialle Healthcare has helped millions of patients live healthier & happier lives by providing the best medical supplies to surgeons, theatre nurses, GPs, paramedics and other healthcare practitioners. We not only source and provide medical supplies such as single-use instruments, everyday disposables, and medical equipment, but we also build medical packs in a cleanroom environment, which are then sterilised through our eBeam facility.


We are seeking a Graduate Marketing Executive who will own the implementation of key marketing activities for raising strategic brand awareness and enabling business development across multiple trading divisions.


About the role


As a Graduate Marketing Executive, you will:


·       Propose marketing activities based on the requirements of customers and key stakeholders.

·       Deliver customer and market insight, including online surveys, focus groups, meetings, news scanning and desk research.

·       Occasionally support the Creative Designer with the production of design work, photography, and other visual imagery.

·       Produce press releases for publications and online channels.

·       Compile customer mailing and e-mail lists.

·       Manage delivery of company e-mail broadcast systems.

·       Support the creation and delivery of our own-run events.

·       Produce storyboards and direction for in-house video production.

 

Your rewards


 • Salary of £25,000
 • 25 days holiday, plus 8 bank holidays
 • Pension with Aegon – matched 5%
 • Death in Service – 3 x annual salary
 • Free parking onsite
 • Cycle to work scheme
 • Staff discount on Primary Care product lines
 • Hybrid working
 • Onsite Gym
 • Charity and social events


About you


You will be a Business Graduate or Marketing Graduate looking to start your career within marketing.Apply today with Venture Graduates! ***


Swyddog Gweithredol Marchnata Graddedig – Rocialle Healthcare

 

Lleoliad: Aberpennar

Cyflogwr: Rocialle Healthcare

Dyddiad Cau: 11/06/2023

Cyflog: 25k/blwyddyn


Gyda dros 40 mlynedd yn y diwydiant Cyflenwi Gofal Iechyd, mae Rocialle Healthcare wedi helpu miliynau o gleifion i fyw bywydau iachach a hapusach trwy ddarparu'r cyflenwadau meddygol gorau i lawfeddygon, nyrsys theatr, meddygon teulu, parafeddygon ac ymarferwyr gofal iechyd eraill. Rydym nid yn unig yn cyrchu ac yn darparu cyflenwadau meddygol fel offer untro, nwyddau tafladwy bob dydd, ac offer meddygol, ond rydym hefyd yn adeiladu pecynnau meddygol mewn amgylchedd ystafell lân, sydd wedyn yn cael eu sterileiddio trwy ein cyfleuster eBeam.


Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Graddedig a fydd yn berchen ar weithgareddau marchnata allweddol ar gyfer codi ymwybyddiaeth brand strategol a galluogi datblygiad busnes ar draws is-adrannau masnachu lluosog.


Am y rôl


Fel Swyddog Gweithredol Marchnata Graddedig, byddwch yn:

·      Awgrymu gweithgareddau marchnata yn seiliedig ar ofynion cwsmeriaid a rhanddeiliaid allweddol.

·      Dod â mewnwelediad i gwsmeriaid a'r farchnad, gan gynnwys arolygon ar-lein, grwpiau ffocws, cyfarfodydd, sganio’r newyddion ac ymchwil desg.

·      Yn achlysurol, cefnogi'r Dylunydd Creadigol i gynhyrchu gwaith dylunio, ffotograffiaeth a delweddau gweledol eraill.

·      Cynhyrchu datganiadau i'r wasg ar gyfer cyhoeddiadau a sianeli ar-lein.

·      Llunio rhestrau postio ac e-bost cwsmeriaid.

·      Rheoli cyflwyno systemau darlledu e-bost cwmni.

·      Cefnogi creu a chyflwyno ein digwyddiadau rydym yn rhedeg ein hunain.

·      Cynhyrchu byrddau stori a chyfarwyddyd ar gyfer cynhyrchu fideo mewnol.

·      

Eich gwobrau


 • Cyflog o £25,000
 • 25 diwrnod o wyliau, ynghyd ag 8 gŵyl banc
 • Pensiwn gydag Aegon – yn cyfateb 5%
 • Marwolaeth mewn swydd – 3 x cyflog blynyddol
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cynllun beicio i'r gwaith
 • Gostyngiad staff ar linellau cynnyrch Gofal Sylfaenol
 • Gweithio hybrid
 • Campfa ar y Safle
 • Digwyddiadau elusennol a chymdeithasol


Amdanat ti


Bydd gennych radd Busnes neu Farchnata ac yn edrych i ddechrau eich gyrfa o fewn marchnata.

 

Gwnewch gais heddiw trwy Venture Graddedigion!


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin