Technical Coach

Location
Cardiff
Employer Name
Itecdigital
Application Deadline
14/04/2024
Salary
25k/year - 28k/year

ABOUT ITEC DIGITAL


We’re on a mission to inspire and cultivate a diverse community of future leaders. We do that through professional apprenticeships and training programmes, as we believe in learning by doing to establish a more viable and successful path to careers. Our approach involves finding, training, and providing support to individuals with talent at any stage of their career journey.


We empower them with sought-after skills in Technology, Project Management, Digital Marketing and Software Development, enabling a transformative journey in their careers and providing employers with an improved path to growth.


We have 40 years' experience and are not stopping there. We’ve partnered with companies like NHS, DVLA, WGD and SMEs. Join us and build the future of learning by doing.


THE OPPORTUNITY


A Technical Coach aims to deliver an effective, impactful learning experience for our learners completing their L3/L4 Digital Infrastructure Engineer / IT, Software, Web Telecoms Professionals apprenticeship. The Coach will be knowledgeable in topics such as Networking Principles, H&S in an IT context, Information Governance & Assurance, Hardware & Equipment and others.


KEY RESPONSIBLITIES


Develop, implement, and conduct learning and assessment services to group learners and aligned with the apprenticeship objectives and outcomes. Enhance the learning experience of learners, fostering a collaborative environment that promotes skill development and community.


Complete workplace assessments using a range of assessment methods. For example, observation, professional discussions, expert witness testimony.


Maintain close communication and collaboration with apprenticeship coaches to utilise insights gained through sessions in order to improve the overall learning experience.


Accurately document learners assessment records and report the success metrics from 1-2-1 interactions into the relevant tracking documents.


Utilise feedback received from participants to evaluate and assess tutoring sessions, identify areas for improvement and develop strategies to improve the overall quality and effectiveness of future sessions.


Monitor youth learners’ progress, ensuring learners timely achievement of their qualifications.


Be responsible for continuously developing learning materials and resources to support delivery needs.


Support with our digital bootcamps.


ABOUT YOU


Educated to degree level, in a technical field e.g. IT systems, Telecoms, Networking


Highly knowledgable in technical topics such as networking, IT systems & telecoms, hardware, H&S, information governance and assurance.


Experience working within the IT Help Desk and Support sectors.


Excellent communication collaboration and interpersonal skills.


Passionate about coaching transforming young people’s career journey.


Experience in teaching/coaching/mentoring.


Highly creative with a can-do attitude.


The ability use initiative and meet set timescales.


UK Drivers License.


DESIRABLE BUT NOT ESSENTIAL


You hold A1 / TAQA 3 (or equivalent) or prepared to work towards the qualification Teaching qualification.

City & Guilds 9300 Level 2 in supporting Adults and Young People in Essential Skill


BENEFITS


25 days holiday, plus 8 bank holidays.

On-site Parking.

Training and Development Budget.

team Fun - Socials, Events and Office snacks!

Salary 25k - 28k


SCHEDULE


Monday to Friday – 8:30am – 4:30pm • Fulltime, permanent position

AM ITEC DIGIDOL


Rydyn ni ar genhadaeth i ysbrydoli a meithrin cymuned amrywiol o arweinwyr y dyfodol. Gwnawn hynny drwy brentisiaethau proffesiynol a rhaglenni hyfforddi, gan ein bod yn credu mewn dysgu drwy wneud i sefydlu llwybr mwy hyfyw a llwyddiannus i yrfaoedd. Mae ein hymagwedd yn cynnwys dod o hyd i, hyfforddi, a darparu cymorth i unigolion â thalent ar unrhyw gam o'u gyrfa.

Rydym yn eu grymuso â sgiliau y mae galw mawr amdanynt mewn Technoleg, Rheoli Prosiectau, Marchnata Digidol a Datblygu Meddalwedd, gan alluogi taith drawsnewidiol yn eu gyrfaoedd a darparu llwybr gwell i dwf i gyflogwyr.

Mae gennym 40 mlynedd o brofiad a rydym yn parhau i ddatblygu. Rydym wedi partneru â chwmnïau fel y GIG, DVLA, WGD a busnesau bach a chanolig. Ymunwch â ni a cefnogwch ddyfodol dysgu trwy wneud.

Y CYFLE


Nod Hyfforddwr Technegol yw darparu profiad dysgu effeithiol, llawn effaith i'n dysgwyr sy'n cwblhau eu prentisiaeth Peiriannydd Seilwaith Digidol L3/L4 / TG, Meddalwedd, Gweithwyr Proffesiynol Telegyfathrebiadau Gwe. Bydd yr Hyfforddwr yn wybodus mewn pynciau fel Egwyddorion Rhwydweithio, Iechyd a Diogelwch mewn cyd-destun TG, Llywodraethu a Sicrwydd Gwybodaeth, Caledwedd ac Offer ac eraill.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL


Datblygu, gweithredu a chynnal gwasanaethau dysgu ac asesu i grwpiau o ddysgwyr a'u halinio ag amcanion a chanlyniadau prentisiaethau. Gwella profiad dysgu dysgwyr, gan feithrin amgylchedd gydweithredol sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau a chymuned.

Cwblhau asesiadau gweithle gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu. Er enghraifft, arsylwi, trafodaethau proffesiynol, tystiolaeth tystion arbenigol.

Parhau i gyfathrebu a chydweithio’n agos â hyfforddwyr prentisiaeth i ddefnyddio’r mewnwelediadau a gafwyd trwy sesiynau er mwyn gwella’r profiad dysgu cyffredinol.

Dogfennu cofnodion asesu dysgwyr yn gywir ac adrodd ar fetrigau llwyddiant rhyngweithiadau 1-i-1 i'r dogfennau olrhain perthnasol.

Defnyddio adborth a dderbyniwyd gan gyfranogwyr i werthuso ac asesu sesiynau tiwtora, nodi meysydd i'w gwella a datblygu strategaethau i wella ansawdd ac effeithiolrwydd cyffredinol sesiynau'r dyfodol.

Monitro cynnydd dysgwyr ifanc, gan sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni eu cymwysterau yn amserol.

Bod yn gyfrifol am ddatblygu deunyddiau ac adnoddau dysgu yn barhaus i gefnogi anghenion cyflawni.

Cefnogaeth gyda'n bŵtcamps digidol.

AMDANOCH CHI


Addysgwyd i lefel gradd, mewn maes technegol e.e. Systemau TG, Telathrebu, Rhwydweithio

Hynod wybodus mewn pynciau technegol megis rhwydweithio, systemau TG a thelathrebu, caledwedd, IaD, llywodraethu gwybodaeth a sicrwydd.

Profiad o weithio o fewn y Ddesg Gymorth TG a sectorau Cefnogi.

Sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

Angerddol am drawsnewid taith gyrfa pobl ifanc.

Profiad mewn addysgu/hyfforddi/mentora.

Creadigol iawn gydag agwedd gall-wneud.

Y gallu i ddefnyddio menter a chwrdd ag amserlenni gosodedig.

Trwydded Yrru DU.

DYMUNOL


Rydych yn dal A1/TAQA 3 (neu gyfwerth) neu yn barod i weithio tuag at y cymhwyster

Cymhwyster Addysgu.City & Guilds 9300 Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc mewn Sgiliau Hanfodol 

BUDDION


25 diwrnod o wyliau, ynghyd ag 8 gŵyl banc.

Parcio ar y safle.

Cyllideb Hyfforddiant a Datblygiad.

Hwyl Tîm - Cymdeithasu, Digwyddiadau a Byrbrydau Swyddfa!

Cyflog 25k - 28k 

ORIAU GWAITH

Dydd Llun i Ddydd Gwener – 8:30yb – 4:30yp • Swydd llawn amser, parhaol


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

  1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
  2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin