Venture into Cyber Security Graduate Bootcamp

Location
Cardiff
Employer Name
Venture Graduates
Application Deadline
19/07/2024

Venture into Cyber Bootcamp


Delivered in partnership with Cardiff and Vale College and the Cyber Innovation Hub, and powered by Cardiff Capital Region (CCR), these hands on bootcamps are designed to fast track your career, providing you with the skills needed and linking you with employers in a range of sectors with growing employment opportunities. 


About this course


Are you a recent graduate eager to dive into the exciting world of cyber security? 


Developed by the Cyber Innovation Hub, you will benefit from a hands-on approach and complete modules in both the theory behind Cyber Technology and how this is implemented in the workplace. Alongside this, learners will benefit from workshops in employability, interview skills and practical case studies to help successfully apply for employment and promotional opportunities within the field. 


Delivery Schedule:


This Bootcamp will run 4 days a week for 3 weeks between 9:30am – 4:30pm between 22nd July – 9th August.


What you will study


This Bootcamp will be split into two modules outlined below.


Module One: Cyber Fundamentals / Secure by Design

 • Introduction to Cybersecurity
 • Fundamentals of Information Security Management
 • Social Engineering 
 • Cyber Legislation and Regulations 
 • Encryption/Cryptography
 • Business Continuity
 • Cybersecurity Risk


Module Two: Cyber Tools and Practices / Attack Methodologies 

 • Introduction to Cyber Tools and Processes
 • Endpoint Security and Incident Handling 
 • Cloud Security Fundamentals
 • Cloud Security Principles
 • Network Security 


Alongside this, participants will benefit from tailored employability workshops. This will include interview skills, networking, CV preparation and job description profiling. In addition to this, you will have access to guest speakers from the industry as well as one-on-one mentoring sessions and face to face classroom training. There is no formal assessment or exam.


On the successful completion of this Bootcamp, learners will be registered with the Cyber Security Council and receive a certificate of completion from the Cyber Innovation Hub.


Entry requirements


This Bootcamp has been designed for university graduates and thus applicants must have graduated within the last 2 years to be considered for this course. Graduates from all degree subjects will be considered for this Bootcamp, providing they are from, living or working in the Cardiff Capital Region. This includes Bridgend, Blaenau Gwent, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Newport, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, and the Vale of Glamorgan.


How to apply


To apply, please submit your CV and a cover letter explaining your reasons for applying.


If you need support with your application, then reach out to your university careers team who will be able to assist. If you are a student or graduate of Cardiff University, University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, or Open University, then please email venture@darogantalent.cymru and we will be able to introduce you to a Careers Advisor if you need help and advice with your application.


CCR Bootcamps are part funded by the UK Government Shared Prosperity Fund.


Venture Privacy Policy

Cardiff and Vale College Privacy Policy
Bŵtcamp Mentro i mewn i Seibr


Wedi’u cyflwyno mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro, mae’r bŵtcamps ymarferol hyn wedi’u cynllunio i gyflymu datblygiad eich gyrfa, gan roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch a’ch cysylltu â chyflogwyr mewn amrywiaeth o sectorau gyda chyfleoedd cyflogaeth cynyddol.


Am y cwrs hwn


Ydych chi wedi graddio’n ddiweddar ac yn awyddus i blymio i fyd cyffrous seiberddiogelwch?


Wedi’i ddatblygu gan y Ganolfan Arloesedd Seiber, byddwch yn elwa o agwedd dysgu ymarferol a chwblhau modiwlau yn y theori y tu ôl i Seiber Dechnoleg a sut mae hyn yn cael ei roi ar waith yn y gweithle. Ochr yn ochr â hyn, bydd dysgwyr yn elwa o weithdai mewn cyflogadwyedd, sgiliau cyfweld ac astudiaethau achos ymarferol i helpu i wneud cais llwyddiannus am gyfleoedd cyflogaeth a dyrchafiad yn y maes.


Amseriad y cwrs:


Bydd y Bŵtcamp hwn yn rhedeg 4 diwrnod yr wythnos am 3 wythnos rhwng 9:30am – 4:30pm rhwng 22 Gorffennaf a 9 Awst.


Beth fyddwch chi'n ei astudio


Bydd y Bŵtcamp hwn yn cael ei rannu'n ddau fodiwl a amlinellir isod.


Modiwl Un: Hanfodion Seiber / Diogelu Drwy Ddylunio

 • Cyflwyniad i Seiberddiogelwch
 • Hanfodion Rheoli Diogelwch Gwybodaeth
 • Peirianneg Gymdeithasol
 • Deddfwriaeth a Rheoliadau Seiber
 • Amgryptio/Cryptograffeg
 • Parhad Busnes
 • Risg Seiberddiogelwch

Modiwl Dau: Offer ac Arferion Seiber / Methodolegau Ymosodiad

 • Cyflwyniad i Offer a Phrosesau Seiber
 • Diogelwch Endpoint a Thrin Digwyddiad
 • Hanfodion Diogelwch Cwmwl
 • Egwyddorion Diogelwch Cwmwl
 • Diogelwch Rhwydwaith


Ochr yn ochr â hyn, bydd cyfranogwyr yn elwa o weithdai cyflogadwyedd teilwredig. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau cyfweld, rhwydweithio, paratoi CV a phroffilio disgrifiadau swydd. Yn ogystal â hyn, bydd gennych fynediad i siaradwyr gwadd o'r diwydiant yn ogystal â sesiynau mentora un-i-un a hyfforddiant ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb. Nid oes asesiad nac arholiad ffurfiol.


Ar ôl cwblhau’r Bŵtcamp hwn yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu cofrestru gyda’r Cyngor Seiberddiogelwch ac yn derbyn tystysgrif cwblhau gan y Hyb Arloesedd Seiber.


Gofynion mynediad


Mae'r Bŵtcamp hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion prifysgol ac felly mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi graddio o fewn y 2 flynedd ddiwethaf i gael eu hystyried ar gyfer y cwrs hwn. Bydd graddedigion o bob pwnc gradd yn cael eu hystyried ar gyfer y Bŵtcamp hwn, ar yr amod eu bod yn dod o, yn byw neu’n gweithio yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.


Sut i wneud cais


I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol yn egluro eich rhesymau dros wneud cais.


Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, yna cysylltwch â thîm gyrfaoedd eich prifysgol a fydd yn gallu helpu. Os ydych yn fyfyriwr neu’n raddedig o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, neu’r Brifysgol Agored, anfonwch e-bost at enterprise@darogantalent.cymru a byddwn yn gallu eich cyflwyno i Gynghorydd Gyrfa os oes angen cymorth a chyngor arnoch. gyda'ch cais.
Polisi Preifatrwydd Venture

Polisi Preifatrwydd Coleg Caerdydd a'r Fro


Welcome to the Venture Graduate Programme!

You are one step closing to finding your perfect job!

We may share some of your information with relevant partners including local authorities, local universities and prospective employers. We will not share your information with any other third parties, for more information please read our Privacy Policy.

To be eligible to apply for the programme, you must:

 1. have the right to live and work in the UK on a permanent basis or have a 2-year Graduate Visa and
 2. must have completed your studies by the vacancy start date.

Please only submit an application if you meet these requirements.

Share:

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin